Posts From 2007

Darparu Strydoedd Glân a Diogel a Reolir yn Dda yng Nghaerffili 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mae darparu strydoedd glân a diogel a reolir yn dda wrth wraidd strategaethau’r awdurdod, gan gydnabod ei swyddogaeth bwysig wrth gyfrannu at greu bwrdeistref sirol falch, bywiog, economaidd weithgar, diogel a glân. Darperir y gwasanaethau mewn modd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli Strydoedd yn Sir Gaerfyrddin 

Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyn 2004, roedd yn rhaid i Gyngor Sir Gaerfyrddin ac awdurdodau eraill reoli strydoedd heb y nesaf peth i ddim cymorth. Roedd gweledigaeth y cyngor nid yn unig yn cynnwys rhoi strategaethau eglur ar gyfer cyflwyno deddfau a phwerau newydd i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel 

Dinas a Sir Abertawe
Fe sefydlwyd Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel dan Ddeddf ‘Troseddau ac Anhrefn’ 1998 i fynd i’r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ym 1998. Fe’i hwylusir a’i gydlynu gan y cyngor ac mae’n dod ag amrywiaeth o gyrff perthnasol ac... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

E-lywodraeth ym maes Incwm a Budd-daliadau 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Mae e-lywodraeth yn CBS Conwy yn ceisio gwella gwasanaethau drwy ddefnyddio a chymryd mantais ar dechnoleg. Mae gwasanaeth Incwm a Budd-daliadau yn gyfrifol am gasglu Cyfraddau Annomestig Cenedlaethol a Threth y Cyngor, Budddaliadau Tai,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Reaching Our Stakeholders 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Yn sgîl ad-drefnu byd llywodraeth leol Cymru ym 1996, bu rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ateb un o'r heriau mwyaf i wynebu unrhyw awdurdod lleol yn y DG, sef cyfuno gwasanaethau'r tri chyngor dosbarth oedd yn rhagflaenwyr iddo. Y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Town and Community Councils On-line 

Cyngor Sir Ddinbych
Mae rhoi gwybodaeth ar adegau perthnasol ac mewn modd ymarferol yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Sir Ddinbych. Gan fod Cynghorau Tref a Chymued (CTCau) yn bartneriaid hollbwysig o ran cyflwyno gwasanaethau cymunedol effeithiol, fe luniodd y Cyngor ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

E-lywodraeth yn Wrecsam 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Aeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ati o ddifrif i roi agenda e-lywodraeth ar waith ac ymrwymodd i ddatblygu gwasanaethau rhyngweithiol ar-lein mewn modd a fyddai’n diwallu anghenion y cwsmeriaid a’u galluogi i gael gafael ar wasanaethau lleol yn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli cymdogaethau 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Cynllun corfforaethol yw Rheolaeth Cymdogaethau a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot mewn ymateb i’r materion hynny roedd y cymunedau yn pryderu amdanyn nhw fwyaf. Dull o ofalu am ein strydoedd yw hwn sy’n symud i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhieni a Phlant Gyda'i Gilydd (PACT) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi sefydlu nifer o weithgareddau dysgu ac addysgu arloesol yn ei ysgolion cynradd. Y nod yw gwella safonau cyrhaeddiad plant ledled y sector a rhoi'r cychwyn gorau iddyn nhw... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

“Dychmygwch” – Gweledigaeth Sir Ddinbych 

Cyngor Sir Ddinbych
Fe lansiodd Cyngor Sir Ddinbych ‘Dychmygwch’, sef ymarfer creu gweledigaeth, ddiwedd Medi 2005. Yn ogystal â bwrw golwg ar dueddiadau a ragfynegwyd a materion oedd yn berthnasol i’r sir, nod yr ymarfer yw ysgogi dinasyddion, staff a chynghorwyr i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau