Posts From 2008

Gwella cynaliadwyedd - defnyddio boeleri biomas 

Mae nodau corfforaethol y Cyngor yn cynnwys hybu "datblygu cynaliadwy a rheoli adnoddau", ac fel rhan o'r nod ehangach hwnnw: hybu effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau; cefnogi mesurau i leihau ôl troed... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymagwedd ragweithiol tuag at ddefnyddio gwirfoddolwyr 

Gwirfoddolwyr Llwybrau Troed Tor-faen Mae'r grwp hwn yn cynnal gwaith ymarferol yng nghefn gwlad ar hawliau tramwy i wella'r gwaith a wneir gan yr awdurdod lleol. Maent yn gweithio gyda'r wardeniaid cefn gwlad bob dydd Mercher,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu cyfleusterau cymunedol 

>Roedd y prosiect yn cynnwys gwneud gwaith mawr er mwyn gwella strwythur yr adeilad presennol yn ogystal â darparu cyfleusterau gweithredol modern y tu mewn iddo. Nod y prosiect oedd gwneud defnydd da o'r rhan wag o'r adeilad ar gyfer... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwell Gwasanaeth Lleol ar gyfer dermatoleg 

Darparwyd camerâu digidol i'r practisau hyn, a gall meddygon teulu yn y practisau peilot anfon ffotograffau o gyflyrau croen dros yr e-bost at yr arbenigwr meddyg teulu sy'n cydgysylltu a all gynghori'r meddygon teulu o ran y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Caffael Gwerth am Arian 

Hyd at 2004, roedd rheolau sefydlog y Cyngor yn arddweud, wrth gaffael eitem neu wasanaeth, y cyflenwr oedd yn cynnig y pris isaf ddylai gael ei ddewis. Golygai hyn bod y broses gaffael yn seiliedig ar gost yn hytrach na gwerth am arian. ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cydweithio wrth ddarparu gwasanaethau eiddo proffesiynol 

Gwnaed hyn heb unrhyw gynnydd mewn adnoddau, a chafodd staff o fewn yr Adran Ystadau anawsterau i ymdrin â'r llwyth gwaith trwm. O ganlyniad, roedd rhaid i'r gwasanaeth dalu am gyngor ymgynghorol ar amryw o wasanaethau proffesiynol... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau