Posts From 2008

Partneriaeth Iechyd Meddwl Oedolion a Gofal Cymdeithasol Conwy a Sir Ddinbych 

Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Conwy (Partneriaeth Iechyd Meddwl Oedolion)
Fe aeth Partneriaeth Iechyd Meddwl Oedolion a Gofal Cymdeithasol yn fyw ar Orffennaf 4 2005. Mae’n endid cyfreithiol a sefydlwyd dan gyd-hyblygrwydd fel y nodwyd yn Adran 31 Deddf Iechyd 1999. Mae’r Bartneriaeth yn darparu strwythur Rheolaeth Iechyd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Timau Lleihau Llosgi Bwriadol yng Nghymru 

Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Yn Ionawr 2005, cafodd tri thîm Lleihau Llosgi Bwriadol (ART) eu sefydlu yng Nghymru. Roedd pob un o’r rhain yn un o ardaloedd y Gwasanaeth Tân ac Achub (y gogledd, y de a chanolbarth a gorllewin Cymru) ac fe chwaraeodd dau o’n pedwar gwasanaeth... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Trin Gwastraff: Derbyn gan y cyhoedd ac Ymrywmiad yr Awdurdod 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Mae Rhondda Cynon Taf yn prysur ennill enw iddo’i hun am fod yn Gyngor ‘Medrwn!’. Mae gennym awydd cryf i wneud newidiadau gweladwy yn y cymunedau lleol. Fe wnawn ni hyn drwy ddarparu gwasanaethau o ansawdd a thrwy ymgysylltu’n effeithiol â’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Ddraig Werdd 

Mae dros 850 o sefydliadau wedi eu cofrestri gyda'r cynllun ar draws y DU ac Iwerddon ar hyn o bryd. Mae'r cynllun wedi ei achredu gan UK Accreditation Service (UKAS) ac yn cael ei archwilio yn annibynnol. Mae Cyngor Cefn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Lleihau costau teithio 

Y dewisiadau oedd: cerbyd personol; car cydrannu; neu gar llog. Os oedd gweithiwyr yn ymgymryd â siwrnau o fwy na 40 milltir (taith gron) neu y tu allan i ffin Gogledd Morgannwg/Pontypridd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Strategaeth rheoli fflyd 

Roedd y staff o fewn yr Adran Fflyd yn anymwybodol o amcanion strategaeth yr Awdurdod, a'r modd yr oedd amcanion gweithredol eu hadran yn cefnogi 'rhain. Roedd yr aneglurdeb hyn yn aml yn arwain at staff yn cwestiynu penderfyniadau yr Adran... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Awdurdod lleol yn gweithio gyda'i Gynghorau Cymuned i gynnal Hawliau Tramwy gan ddefnyddio meini prawf strategol clir o ran buddiannau gwasanaethau cwsmeriaid 

Yr egwyddor y tu ôl i'r cynllun yw cynnwys Cynghorau Cymuned wrth benderfynu pa lwybrau i roi blaenoriaeth iddynt yn eu hardal o fewn meini prawf sydd wedi'u diffinio'n glir ac felly gwneud y defnydd gorau posibl o adnoddau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cyngor Chwaraeon Cymru - Cwpan Ryder Cymru 

Crynodeb o'r fenter: Bwriedir y bydd y gronfa'n helpu i sicrhau y caiff yr etifeddiaeth o lwyfannu Cwpan Ryder yng Nghymru ei brofi, ac i fuddion uniongyrchol o hyn gael eu teimlo, ledled y wlad. Fe'i defnyddir i ddarparu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau