Posts From 2008

Compact Tai â Chymorth 

Roedd tîm tai â chymorth y Gymdeithas yn gweithio gyda'i gwasanaethau cymunedol i weithredu ymagwedd compact ar draws defnyddwyr tai â chymorth y Gymdeithas ac, adeg yr arolygiad, roedd yn gweithredu'r ymagwedd compact yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Atal Mynediad i Ysbyty yng Nghasnewydd 

Cafodd y cynllun ei sefydlu ym 1999 ac mae'n galluogi unrhyw weithiwr proffesiynol iechyd gydag hawliau derbyn i'r ysbyty (Meddyg Teulu a staff yr ymddiriedolaeth sy'n gweithio yn Damweiniau ac Argyfwng neu'r Uned Asesu Meddygol ond... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gweithio ar draws adrannau i gefnogi amcanion y Ddeddf 

Yn 2002/2003 cynhaliodd Cyngor Sir Fynwy Ymarfer Newid Tanwydd yn cynnwys chwe byngalo sy'n eiddo i'r Cyngor ym mhentref Dingestow, ger Mynwy. Ar yr adeg honno roedd yr adeiladau'n cael eu gwresogi gan systemau a daniwyd gan lo ac nid... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhaglen ymwybyddiaeth gyrwyr 

Gan ystyried bydd y broses o adnewyddu'r drwydded yn cynnwys arolygiad trywlyr gan VOSA, cynhaliodd y Cyngor adolygiad cyfan ac aildrefnu o'i fflyd. Amlygodd yr adolygiad yr angen i wella ymwybyddiaeth gyrwyr am eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Buddsoddi er mwyn arbed 

Nododd hyn saith cam gweithredu o flaenoriaeth i leihau'r defnydd o ynni, ynghyd â chyfrifiadau ad-dalu. Mae'r camau gweithredu sy'n deillio o'r asesiad hwn yn cynnwys ystod o fentrau i godi ymwybyddiaeth, hyfforddiant a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi nodi 'gweithio ystwyth' - ei gynlluniau ar gyfer creu gweithlu mwy hyblyg a lleihau ei alwadau am leoliadau - fel ei brif flaenoriaeth 

Byddai hyn yn cynnwys cadw teithio i'r lleiaf a defnyddio cyfleusterau yn y gymuned. Yn rhannol, mae hyn yn bosibl oherwydd, drwy ddatblygu atebion electronig, mae bellach llawer o feysydd o waith y Cyngor nad yw lleoliad corfforol y swyddog... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu cymunedol 

Ymhlith y ffactorau a oedd yn allweddol i lwyddiant y cynlluniau roedd: arweinyddiaeth a gweledigaeth glir yn sail i'r strategaeth; cynnwys datblygu cymunedol fel gweithgarwch craidd; gallu'r sefydliad i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Atal cwympo yn Sir Gaerfyrddin 

Mae'r strategaeth yn cynnig model ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol gyda phwyslais ar atal cwympo gan ddefnyddio llwybr gofal integredig ar gyfer achosion o gwympo. Mae'n ceisio sicrhau y caiff y rhai a fyddai'n cael y budd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli perfformiad 

Drwy'r dull gweithredu hwn, cafwyd adolygiad cyson o berfformiad drwy'r Gymdeithas i gyd a hefyd mabwysiadwyd mesurau manwl ar gyfer meysydd gwasanaeth a ystyriwyd yn rhai yr oedd angen gwelliant penodol arnynt, megis gwasanaethu nwy neu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau