Posts From 2008

Cynaliadwyedd 

Yn 2006, trafododd Grwp Llywio Amgylcheddol yr Ymddiriedolaeth y mater o ddarparu cerbydau cronfa ar gyfer cludiant staff. Roedd y Grwp yn ymwybodol bod defnydd y fflyd lwyd yn golygu bod staff yr Ymddiriedolaeth yn hawlio am fwy nag un... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth cludiant ysgolion 

Tua tair blynedd yn ôl, cynhaliodd y Cyngor adolygiad eang o'i wasanaethau cludiant ysgolion. Amlygodd hwn nifer o faterion gan gynnwys rhai pryderon ynglyn â diogelwch a'r posibilrwydd o wneud arbedion ariannol. Yn dilyn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynlluniau gofal canolraddol 

Sefydlwyd y gwasanaeth yn 2002 gan ddefnyddio arian 'Wanless', ac mae'n darparu gwasanaeth adsefydlu dwys am hyd at chwe wythnos drwy dimau amlddisgyblaethol sydd wedi'u sefydlu mewn chwe lleoliad yn y sir. Ar ddiwedd y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Canolfan Ofal Gychwynnol Integreiddiedig Bethesda 

Mae'r ganolfan yn dwyn ynghyd mewn un adeilad bractis meddyg teulu gyda rhestr gleifion o 5,800 sy'n darparu rhychwant cynhwysfawr o Wasanaethau Meddygol Cyffredinol ynghyd â gwasanaethau cymunedol cysylltiol megis ymwelwyr iechyd,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynnwys preswylwyr wrth asesu safonau tai 

Yn ogystal â chanfod safbwyntiau preswylwyr o ran safonau o fewn eu cartrefi, roedd y Gymdeithas yn defnyddio'r arolwg i ystyried cymhorthion diwylliannol a ffisegol y gallai bod eu hangen, a materion megis cynhesrwydd fforddiadwy. ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cwrs hyfforddi ar ymarfer y broses o ryddhau'n effeithiol 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro wedi datblygu rhaglen hyfforddi ar gyfer staff clinigol i godi ymwybyddiaeth a rhannu arfer gorau o ran rhyddhau cleifion yn effeithiol o'r ysbyty. Datblygwyd y cwrs gan grwp rhyngbroffesiynol ac... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau