Posts From 2008

Cynnwys preswylwyr wrth asesu safonau tai 

Yn ogystal â chanfod safbwyntiau preswylwyr o ran safonau o fewn eu cartrefi, roedd y Gymdeithas yn defnyddio'r arolwg i ystyried cymhorthion diwylliannol a ffisegol y gallai bod eu hangen, a materion megis cynhesrwydd fforddiadwy. ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwarediad 

Roedd defnyddwyr yn gofidio am anghysondeb y taliadau cosb yma, yn enwedig os oedd cerbyd yn cael ei ddychwelyd mewn cyflwr tybiedig gwael. Fe wnaeth ymchwiliad i'r achosion yma ddatgelu nad oedd staff Rheolaeth Fflyd yn rhan sylweddol... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Strategaeth newid yn yr hinsawdd 

Gofynnwyd i bob cyngor yn y byd greu eu cynlluniau Agenda 21 Lleol. Yn wreiddiol defnyddiodd Cyngor Sir Caerfyrddin broses Agenda 21 Leol i hyrwyddo datblygu cynaliadwy a bellach mae hyn wedi dod yn rhan o'r broses cynllunio cymunedol.... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dull o ymdrin â Gwerth Gorau 

Roedd gan y Gymdeithas fethodoleg glir a gafodd ei chymhwyso i bob adolygiad. Rhoddai'r fethodoleg hon bwyslais ar effeithiolrwydd a châi ei chymhwyso'n hyblyg i bob Adolygiad Gwerth Gorau, ac roedd y 4 elfen - Herio, Ymgynghori,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adeiladwyr Ifanc Caerdydd 

Nod y prosiect yw datblygu dull aml-asiantaeth o gyflawni canlyniadau cynaliadwy i bobl ifanc drwy dorri'r cylch 'dim swydd, dim cartref'. Mae pedair elfen allweddol i'r prosiect: darparu rhaglen hyfforddi â chymorth;... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Darparu gwasanaethau fflyd 

Dechreuodd yr Awdurdod newydd weithredu gyda gweithdai fflyd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontyclun. O fewn 18 mis penderfynodd yr Awdurdod adolygu ei ddarpariaeth o gynhaliaeth fflyd. O ganlyniad i'r adolygiad hwn, caewyd y gweithdy... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Vehicle Leasing 

Mae milltiredd blynyddol cyfartalog ar gyfer pob cerbyd yn y fflyd yn amrywio o 12,000 i 15,000 milltir, serch hynny, gyda chyn lleied o nifer o gerbydau, mae milltiredd cerbydau unigol yn gallu amrywio'n fawr o ganlyniad i ddefnydd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynlluniau Cefnogi Tenantiaid 

Trafodir anghenion cefnogaeth yr unigolyn a chynhyrchir cynllun gweithredu tai personol. Mae'r cynllun yn darparu ystod eang o gyngor a chefnogaeth ymarferol, megis: cynorthwyo gyda hawliadau am fudd-daliadau lles, credydau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau