Posts From 2008

Defnydd o gostio oes gyfan yng nghaffaeliad y Senedd 

Roedd yr Archwilydd Cyffredinol wedi argymell y dylai Llywodraeth y Cynulliad dyrannu'r defnydd o brosesau arfer da a oedd wedi sicrhau llwyddiant caffael y Senedd. Un o'r prif elfennau yw costio oes gyfan. Mae costio oes gyfan yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Newidiadau i Ofal Diabetes 

Mae nyrsys a gyflogir gan y Bwrdd Iechyd Lleol hefyd wedi cynghori rhai ymarferion ar sut i gynnal clinigion eu hunain ar gyfer cleifion â diabetes. Mae rhai shifftiau wedi eu cynnal rhwng gofal cynradd ac eilradd ac mae shifftiau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gweithio ar draws adrannau i gefnogi amcanion y Ddeddf 

Mae'r cyfleuster hwn yn darparu gwres a dwr poeth i ysgol, bloc o swyddfeydd, cartref gofal a 30 o fflatiau hunangynhaliol. Cyfanswm gwerth y contract ar gyfer cynllunio a gosod y system hon â thanwydd coed oedd £675,000 a chwblhawyd y ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Pecyn Damwain ac Argyfwng y cerbyd 

Darganfu'r grwp nad oedd rhai o yrwyr y Cyngor yn llenwi dogfennaeth ddamwain yn gywir ac nad oedd manylion rhai o'r digwyddiadau wedi eu cofnodi'n gywir. Bu rhai achosion lle roedd y ddamweiniau lawer yn fwy difrifol nag y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau 

Ceisiodd y Cynllun Eiriolaeth Ieuenctid ddileu rhwystrau i gyflogaeth drwy roi hyfforddiant a chyflogaeth i 130 o bobl ifanc 16 i 25 oed, yn cynnwys adeiladu. Mae'r prosiect yn cyflogi eiriolwyr ieuenctid o dan hyfforddiant o ardaloedd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Uned adsefydlu strôc, Ysbyty Nevill Hall 

Mae cyfathrebu o fewn tîm amlddisgyblaethol y ward a rhwng staff a chleifion/teulu/gofalwyr yn cael ei ystyried yn allweddol yn natblygiad y claf trwy'r system. Mae staff yn cychwyn cyfathrebu gyda'r partïon perthnasol cyn gynted... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Cyngor ar Fudd-daliadau Lles 

Cafodd y Gwasanaeth Cyngor ar Fudd-daliadau Lles ei werthuso'n barhaus ac am y cyfnod rhwng Ebrill i Hydref 2006 £122,842 oedd yr enilliad ariannol o hawliadau Budd-daliadau Lles llwyddiannus i denantiaid. Enw... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Grwp Galwedigaethol Risg ar y Ffordd 

Yn 2003/2004 gwelodd y Cyngor gynnydd o 35 y cant yn y nifer o hawliadau damwain ar gerbydau masnachol gyda chynnydd cyfatebol o 99 y cant mewn costau. Mae'r cynnydd yma mewn hawliadau a chostau wedi annog datblygiad Grwp Galwedigaethol ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Llawlyfr gyrrwyr 

Yn 2003/2004 gwelodd y Cyngor gynnydd o 35 y cant yn y nifer o hawliadau damwain ar gerbydau masnachol gyda chynnydd cyfatebol o 99 y cant mewn costau. Mae'r cynnydd yma mewn hawliadau a chostau wedi annog datblygiad Grwp Galwedigaethol Risg ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2008
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau