Posts From 2010

Gwelyau Trosiannol/Llety Hyblyg 

Cyngor Sir Gar
Clustnodwyd Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn un o flaenoriaethau Bwrdd Iechyd Lleol Sir Gaerfyrddin pan oedd yn ofynnol i'r Bwrdd gytuno ar ei Gynlluniau Cyflenwi Lleol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2008. Yn dilyn y cytundeb... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Safonau Bwyd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen
Yn 2009/10 aeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ati i gynnal arolwg maeth, a oedd yn golygu samplu “Bwydlen Ddyddiol” mewn 10 o gartrefi nyrsio, cartrefi gofal preswyl a lleoliadau byw â chymorth yn yr ardal.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Sefydlu Seilwaith Rheoli Gwastraff ar gyfer y Dyfodol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sydd â’r cyfleuster rheoli gwastraff cyntaf yng Nghymru a ariannwyd o dan Fenter Cyllid Preifat. Mae gan y Cyngor a’r Grwp Ailgylchu Gwastraff Cyf gontract am 25 mlynedd a chlustnododd Cynulliad Cenedlaethol Cymru... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ffair Ffynonellau Cyllid Ranbarthol De-orllewin Cymru 

Cyngor Sir Gar
Yn y gwanwyn 2008, cynhaliodd y 4 Cyngor Gwirfoddol Sirol a'r 4 Awdurdod Lleol yn Ne-orllewin Cymru Ffair Gyllid Ranbarthol lwyddiannus iawn wedi'i hanelu at grwpiau cymunedol a gwirfoddol, ym Maes Sioe y Siroedd Unedig yng Nghaerfyrddin a agorwyd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Her Iechyd y Cymoedd 

CBS Blaenau Gwent, CBS Caerffili, CBS Merthyr Tudful, CBS Rhondda Cynon Taf a CBS Tor-faen
Mae Rhaglen Blaenau'r Cymoedd yn strategaeth adfywio 15 mlynedd sydd wedi'i llunio ar y cyd â 5 awdurdod lleol (Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thor-faen) a budd-ddalwyr lleol eraill i fynd i'r afael ag achosion... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Prosiect Gwasanaethau Cyfreithiol a Rennir – De-orllewin Cymru 

Cyngor Sir Gâr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Peny-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Dinas a Sir Abertawe
Mae'r prosiect yn enghraifft o'r hyn y gellir ei gyflawni drwy ymagwedd gynyddrannol at gydweithio, er ei bod yn bwysig nodi mai gwaith yw hwn sydd ar y gweill. Mae'r 6 awdurdod sy'n cymryd rhan sef Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gâr, Ceredigion,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Tîm Cefn Gwlad a Choedwigaeth (RaFT) 

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Mae Tîm Cefn Gwlad a Choedwigaeth (RaFT) Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio gyda sefydliadau sy’n bartneriaid, i dargedu cynnau tanau’n fwriadol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) arall sy’n effeithio ar gymunedau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwefan Tai Arbennig www.cardiffhousing.co.uk 

Cyngor Caerdydd
Ym mis Ionawr 2010, cwblhaodd Cyngor Caerdydd raglen pedair blwyddyn i wneud y gorau o'r llety sydd ar gael a sicrhau bod datblygiadau tai fforddiadwy o safon yn mynd i'r afael â'r amrywiaeth o anghenion tai ar gyfer ei dinasyddion, tra’n sicrhau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/12/2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau