Posts From 2011

Arbedion Trydan yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol 

Felly, fe wnaeth y Tîm Ynni nodi'r meysydd gwastraff ynni canlynol: Mewn perthynas â'r pwll, oherwydd bod un pwmp yn annigonol ac roedd dau bwmp yn rhoi cyflymder llif rhy uchel, roedd pympiau cylchrediad y pwll wedi'u tagu am yn ôl (trwy ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/10/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adeilad Ynni Effeithlon 

O'r cychwyn cyntaf, penderfynodd y tîm dylunio y byddai technolegau adnewyddadwy a chynaliadwy yn cael eu cynnwys yn y saernïaeth. Roedd deilliannau'r prosiect hwn yn cynnwys: Pympiau gwres o'r ddaear 22kW. Paneli ffotofoltäig solar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymunedau Di-garbon 

Mae uchafbwyntiau'r prosiect yn cynnwys: Gosod 13 o systemau solar ffotofoltäig ar adeiladau cymunedol ar gyfer cynhyrchu ac arddangos ynni adnewyddadwy. Gosodwyd y systemau solar hyn rhwng Rhagfyr 2010 a Chwefror 2011 am ddim i'r cyrff... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Arbedion Ynni drwy Foeleri a Rheoliadau 

Roedd y gwaith gosod yn cynnwys amnewid system wresogi / dwr poeth gonfensiynol, bresennol, hynafol, wedi'i thanio â nwy, a system reoli Steafa leol gysylltiedig, am: 4 Boeler Cyddwyso MHS Ultramax PB100 wedi'u tanio â nwy 2 Wresogydd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Uwchraddio Graddfeydd Ynni 

Mae graddfeydd DEC wedi'u seilio ar y defnydd gwirioneddol o ynni gan adeilad. Mae'n defnyddio graddfa rhwng A a G ar gyfer effeithlonrwydd ynni; A yw'r mwyaf effeithlon a G yw'r lleiaf effeithlon. Wrth ddatblygu estyniad newydd i'r ysgol,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Arbed Arian drwy Osod Peiriannau Sychu Dillad Newydd 

Roedd y peiriannau sychu dillad trydan yn gymharol sylfaenol, gyda rheolydd gosod tymheredd ac amserydd. Fodd bynnag, sylwyd mai'r arfer cyffredinol oedd gosod y tymheredd a'r amserydd i'w huchafswm a gadael y peiriant sychu dillad i gwblhau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hybu Annibyniaeth a Lles 

Astudiaeth ansoddol o sefydliadau sy’n arwain ar ddefnyddio dulliau gweithredu (ac arferion gweithio) integredig i ddarparu gwasanaethau, sydd â’r nod o helpu pobl i fyw yn annibynnol mewn modd sy’n diogelu eu lles. Nod yr astudiaeth oedd hyrwyddo... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  28/09/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwella cyfleoedd bywyd i deuluoedd 

Astudiaeth o wahanol ddulliau gweithredu ‘tîm o amgylch y teulu’ yng Nghymru. Mae dulliau ‘Tîm o amgylch y Teulu’ yn cael eu datblygu fwyfwy yng Nghymru a thu hwnt er mwyn ymateb i deuluoedd sydd ag anghenion cymhleth a chydgysylltiedig.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  28/09/2011
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau