Posts From 2016

SATC Caerffili 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016
Mae cymunedau wrth wraidd yr hyn a wnawn yn Keepmoat. Â ein gwaith y tu hwnt i frics a morter. Cydnabyddwn ei bod hi’n hynod bwysig cefnogi pobl leol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwaddol Lovell 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016
Cymuned, addysg, cyflogaeth a chynaliadwyedd yw pedwar conglfaen ein hymrwymiad i drawsnewid cymunedau ac maen nhw wrth wraidd ein busnes. Rydym yn falch o helpu cymunedau, diogelu ein hamgylchedd, ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol ac rydym yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gadael gwaddol 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016
Fel contractwr yn y sector tai cymdeithasol yng Nghymru, meddyliom yn hir ac yn galed am fynd ymhellach na dim ond ticio blychau cydymffurfiaeth â Recriwtio a Hyfforddiant Targedig. Fel yr unig gontractwr adeiladu yng Nghymru sydd wedi cofrestru â’r ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgyrch nôl i’r gymuned: cefnogi cymunedau trwy ddatblygu cynaliadwy cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016
Mae Morganstone yn ymroi i ddatblygu a chyflawni buddiannau cymunedol diriaethol a chyfleoedd recriwtio a hyfforddi targedig yn y gymuned. Ymdrechwn i leihau’r effaith ar yr amgylchedd a gwneud y mwyaf o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth wrth... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cam wrth Gam 

Gwobr syniad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Syniad newydd oedd Cam wrth Gam (LBL) a grëwyd trwy gyllid Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru ac a weithiodd ar draws pum ardal awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru (Torfaen, Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Blaenau Gwent a Chaerdydd) gan ymgysylltu ag... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli eiddo gwag 

Gwobr syniad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Ar adegau heriol, wrth reswm mae sicrhau bod y busnes craidd yn gweithredu’n dda’n hollbwysig. Yn Tai Sir Benfro, ystyriwn fod rheoli gwagleoedd yn wasanaeth cwsmeriaid a all gael effaith sylweddol ar gymunedau a gwasanaethau cwsmeriaid. Gyda thros... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Partner cartref 

Gwobr syniad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Lansiodd Cartrefi Conwy ei wasanaeth ‘partner cartref’ newydd yn 2015 ac mae wedi bod o fantais enfawr i’n tenantiaid ni ond hefyd i’n sefydliad cyfan. Mae’r cysyniad yn syml. Mae ein tîm gwasanaethu nwy mewnol yn mynd i gartrefi’n holl denantiaid... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ailddefnyddio, lleihau ac ailgylchu 

Gwobr cydweithredu (arweinydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) - Gwobrau Tai Cymru 2016
Darparwr tai cymdeithasol yw Tai Cymunedol Bron Afon gyda 8300 o gartrefi rhent yn Ne Cymru ynghyd â 915 o eiddo lesddeiliaid a thros 2000 o fodurdai. Mae gennym nifer o asedau eraill fel siopau, canolfannau cymunedol, meysydd chwarae a lleoedd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Partneriaeth rhydd o ofn 

Gwobr cydweithredu (arweinydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) - Gwobrau Tai Cymru 2016
Dechreuodd y prosiect ‘rhydd o ofn’ yn 2014, pan ddaethom ni, fel grwˆp o landlordiaid cymdeithasol yng Ngwent, at ein gilydd i wella’n hymateb i gam-drin domestig. O gyflwyno protocol rhannu gwybodaeth yn 2011 ar achosion cam-drin domestig gyda... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Ffordd i Rio 

Gwobr cydweithredu (arweinydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) - Gwobrau Tai Cymru 2016
Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus ‘ Rho Gynnig ar Gamp’ yn 2015 lle cydweithiodd Cartrefi Dinas Casnewydd gyda’r fenter gymdeithasol a’r ymddiriedolaeth elusennol Newport Live i gyflwyno sesiynau blasu chwaraeon, teimlwyd y gallai’r prosiect gael... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau