Posts From 2016

Sir Fynwy 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Yn ôl yr adolygiad o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwella’i broses o gynnal Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, gan ei gwneud yn ofynnol erbyn hyn i bob cynnig i’r Cyngor gael ei gyflwyno gydag ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Sir Penfro 

Craffu Newidiadau i Wasanaethau Cymunedol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Mae gan Gyngor Sir Penfro bwyllgor craffu pwrpasol ar gyfer mynd i’r afael â materion pobl hyn. Swyddogaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pobl Hyn, Iechyd a Lles yw adolygu neu graffu ar faterion a gwasanaethau sy’n berthnasol i iechyd a lles, ond... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ynys Môn 

Craffu Newidiadau i Wasanaethau Cymunedol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Yn 2011/12, lluniodd Pwyllgor Sgriwtini yr Amgylchedd a Gwasanaethau Technegol Cyngor Sir Ynys Môn adroddiad ynghylch ‘Dyfodol y Ddarpariaeth o Doiledau Cyhoeddus ar Ynys Môn’4. Cydnabu’r adroddiad fod toiledau cyhoeddus “yn cael eu gweld yn aml fel ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Trosglwyddo Asedau 

Llyfrgell Grappenhall, Warrington Beth yw

Beth yw Llyfrgell Grappenhall? Wrth ymdrechu i ganfod arbedion yn ei gyllideb, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Warrington adolygiad o’i ddarpariaeth llyfrgelloedd yn 2010. Ymysg pethau eraill, enwodd adolygiad 2010 ddwy lyfrgell y gellid eu cau: Great Sankey a Grappenhall. Dewiswyd y llyfrgelloedd hyn yn seiliedig ar ddefnydd, pa mor agos roeddynt i lyfrgell arall ac effaith gymdeithasol debygol eu cau.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Abriox Limited 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Abriox Ltd. o Gasnewydd, sef cwmni sy’n arwain ac yn arloesi ym maes monitro o bell, yn ehangu ei werthiant rhyngwladol â chymorth arian gan Lywodraeth Cymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

AD-OAT Project 

Busnes Cymru - Arloesi
Drwy gydweithredu, llwyddodd academyddion a phartneriaid diwydiannol i ddatblygu cynhwysyn newydd mewn bwyd dofednod a allai fod â gwerth masnachol sylweddol. Daw â budd economaidd i’r sector dofednod a bydd yn gwella diogelwch bwyd cwsmeriaid.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adwell Foods - Welsh Brew Tea 

Busnes Cymru - Arloesi
Sefydlwyd Adwell Foods ym 1993 yn y Mwbwls ar Benrhyn Gwyr i gynhyrchu a gwerthu amrywiaeth o gynnyrch ar gyfer y farchnad diodydd poeth.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Alchemy Expo 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae cwmni Alchemy Expo, sy’n arloesi mewn creu arddangosiadau corfforaethol o fri, yn bwriadu ehangu ei wasanaethau er mwyn cyrraedd marchnad byd eang.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Analysis Pro 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Analysis Pro Ltd o Lanelli, ymgynghoriaeth o arbenigwyr ar ddadansoddi fideo, wedi datblygu meddalwedd ffilmio unigryw o ansawdd gwych sydd wedi chwildroi dadansoddi perfformiad, gan ymestyn gwasanaethau’r cwmni dros y byd i gyd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Concrete canvas 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae ‘Concrete Canvas Ltd’ yn gwmni gweithgynhyrchu sydd wedi datblygu technoleg i alluogi defnyddio concrit mewn ffordd hollol newydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau