Posts From 2016

Cartrefi i Gymru 

Gwobr cydweithredu (ALl/arweinydd arall) - Gwobrau Tai Cymru 2016
Sefydlwyd ymgyrch Cartrefi i Gymru gydag un amcan: sicrhau bod tai yn fater gwleidyddol allweddol yn etholiadau Cymru ym mis Mai 2016. Cafodd ei redeg ar y cyd gan glymblaid o sefydliadau sy’n credu bod gan bawb yr hawl i gartref fforddiadwy... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dod ag Emmaus i Gymru 

Gwobr cydweithredu (ALl/arweinydd arall) - Gwobrau Tai Cymru 2016
Ar ôl cwblhau prosiect trawsnewid fflatiau un ystafell gwarchod ym Mhen-y-bont ar Ogwr, roedd gan Cymoedd i’r Arfordir ganolfan o fflatiau un ystafell gwarchod wag arall gerllaw. Er mai’r bwriad yn wreiddiol oedd eu trawsnewid o fflatiau un ystafell ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adfywio Lle Rowan 

Gwobr cydweithredu (ALl/arweinydd arall) - Gwobrau Tai Cymru 2016
Ystâd yng ngogledd Rhymni yw Lle Rowan o fewn Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is Twyn Carno 1. Twyn Carno 1 yw’r ail ardal fwyaf difreintiedig ym mwrdeistref sirol Caerffili ac, yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, mae o fewn y 10% o ardaloedd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Connect 

Gwobr hyrwyddo cydraddoldeb, cynhwysiant a chefnogaeth - Gwobrau Tai Cymru 2016
Sefydlwyd prosiect Connect gan Thrive@United Welsh i ateb tystiolaeth gymhellol a chynyddol bod arwahanrwydd cymdeithasol a diffyg pwrpas/hunanwerth yn cael effaith enfawr ar bobl. Amlyga’r dystiolaeth fod y disgwyliad oes yn cael ei leihau rhwng 2... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Achos pryder 

Gwobr hyrwyddo cydraddoldeb, cynhwysiant a chefnogaeth - Gwobrau Tai Cymru 2016
Wrth ddatblygu’n strategaeth ‘Atal trwy Ymyrryd’ a gweithio gyda’r heddlu ac asiantaethau lleol eraill, daethom yn ymwybodol fod graddfa’r materion diogelu sy’n effeithio ar ein tenantiaid yn llawer mwy nag y credwyd yn flaenorol. O ganlyniad,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Film Vibez 

Gwobr hyrwyddo cydraddoldeb, cynhwysiant a chefnogaeth - Gwobrau Tai Cymru 2016
Ar gyfer y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn 2015, penderfynodd Cymoedd i’r Arfordir wneud rhywbeth ychydig yn wahanol i flynyddoedd y gorffennol a dod â chynulleidfa fwy cynhwysol i rannu cyflawniadau Cymoedd i’r Arfordir. Gan gadw hyn yn y cof,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Pencampwyr digidol 

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Mae Newydd yn ymroi i drechu eithrio digidol a’i nod yw gwella sgiliau digidol a lefelau mynediad yn ein cymunedau. Credai Newydd er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau, roedd rhaid wrth gydweithredu gyda phartneriaid i sicrhau cysondeb y ddarpariaeth ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adfywio ieuenctid Wildmill 

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Yn ystod yr haf 2014, dechreuodd y cyfleuster ieuenctid pwrpasol ar Wildmill dan arweiniad y sefydliad lleol Youth Works ddirywio oherwydd y trafferthion yn eu rhiant cwmni, Groundwork BNPT, a aeth i ddwylo’r gweinyddwyr ym mis Hydref 2014. Erbyn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwireddu’ch potensial 

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Cynigia prosiect gwireddu’ch potensial (GP) Cadwyn wasanaeth wedi’i deilwra unigryw. Mae ein tîm o dri’n gweithio gyda thenantiaid a phreswylwyr i fapio’u taith gan archwilio pa rwystrau sy’n eu hatal rhag gwireddu’u potensial, a sut gellir goresgyn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ein sefydliad cydfuddiannol 

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Gyda’i gilydd, mae tenantiaid a gweithwyr bellach yn gwneud y penderfyniadau mawrion yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr. Ein prif amcan wrth greu ein sefydliad cydfuddiannol oedd rhoi llais go iawn i bobl yn y sefydliad sy’n chwarae rhan bwysig yn eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau