Posts From 2016

Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) Caerdydd a’r Fro am ddatblygu grwˆ p i bobl ag Anhwylder Personoliaeth sy’n cael ei reoli’n weithredol ac yn cael ei werthfawrogi gan ei aelodau 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Dinasyddion Wrth Wraidd Ailgynllunio a Darparu Gwasanaethau (noddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
Yn aml mae pobl sydd wedi cael diagnosis o anhwylder personoliaeth yn cael anawsterau i reoli perthnasoedd ac maent yn ymdopi mewn ffyrdd sy’n niweidiol iddyn nhw eu hunain. O ganlyniad, gall pobl ag anhwylder personoliaeth ddefnyddio cryn dipyn ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am weithio mewn partneriaeth â theuluoedd i godi arian i gefnogi datblygiadau sylweddol mewn gwasanaethau ar gyfer plant sydd â chyflyrau ar y galon yng Nghymru 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Dinasyddion Wrth Wraidd Ailgynllunio a Darparu Gwasanaethau (noddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
Anomaleddau cynhenid yw achos mwyaf cyffredin afiachusrwydd a marwolaeth ymysg babanod tymor llawn. Namau ar y galon yw’r achos mwyaf cyffredin o anomaleddau cynhenid.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIP ABM) am waith ar ddatblygu ‘Lleddfu Gofid Cleifion’ (Soothing Patient Anxiety neu SPA) – dull unigryw o gyd-gynhyrchu i ddiwallu anghenion cleifion cymhleth y mae angen ymyriadau llawfeddygol arnynt 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Dinasyddion Wrth Wraidd Ailgynllunio a Darparu Gwasanaethau (noddir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
Mae ysbytai a chlinigau yn aml yn wynebu’r her o sut i ddarparu amgylchedd addas ac amodau priodol sy’n hanfodol i hwyluso triniaeth a gofal ar gyfer y cleifion unigryw hynny (e.e. y rhai ag anableddau dysgu, dementia, ac ati) y mae eu cyflwr yn eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf am ei waith yn ail-ddylunio Trefniant Gweithredu Safonol sy’n Canolbwyntio ar y Claf ar gyfer Meddygaeth yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Datblygu Gweithlu Hyblyg a Chynaliadwy (noddir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru)
Yn gyffredinol mae taith safonol claf drwy ysbyty yn cynnwys asesiad cychwynnol yn y gymuned, drwy atgyfeirio i’r maes meddygaeth, asesiad cychwynnol, diagnosis ac yna driniaeth.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys am ei waith yn cefnogi a datblygu ffyrdd newydd o gynnal gwasanaeth gofal sylfaenol diogel, effeithiol o ansawdd 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Datblygu Gweithlu Hyblyg a Chynaliadwy (noddir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru)
Ildiodd practis meddygol Machynlleth ei statws contractwr annibynnol ym mis Awst 2015 o ganlyniad i her aruthrol wrth recriwtio a chadw meddygon teulu. Roedd y straen o ganlyniad i hynny yn effeithio ar forâl gweddill y staff ac arweiniodd profiad... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am ddatblygu Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) i ddarparu prydau bwyd o ansawdd da, sgiliau maeth ac addysg chwaraeon i blant sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yng Nghaerdydd 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Iechyd a Lles a Lleihau Anghydraddoldebau (noddir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
Peilot amlasiantaeth yw’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) i ddarparu prydau bwyd o ansawdd da, sgiliau maeth ac addysg chwaraeon i blant sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yng Nghaerdydd. Ei nod yw cynorthwyo’r ddinas i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth GIG Felindre am waith ar gyflwyno Llwybr Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn i gefnogi pob claf a’u teuluoedd i hunanreoli eu hanghenion, a’u galluogi i fyw’n dda gydag effaith canser 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Iechyd a Lles a Lleihau Anghydraddoldebau (noddir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
Nod y Llwybr Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn yw sicrhau bod gan bob claf a’u teuluoedd sy’n defnyddio gwasanaethau Canolfan Ganser Felindre fynediad i wybodaeth, strategaethau ymdopi ac adnoddau a fydd yn eu grymuso i hunanreoli eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BIP Aneurin Bevan am ddatblygu’r rhaglen archwiliad iechyd Byw’n Well Byw’n Hirach 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Iechyd a Lles a Lleihau Anghydraddoldebau (noddir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
Clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yw un o’r achosion mwyaf o afiachusrwydd a marwolaeth cyn pryd yng Nghymru, gyda chyfartaledd o 1900 o farwolaethau bob blwyddyn yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIP AB).
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am brosiect i leihau amser aros ar gyfer atgyfeirio cleifion â chanser y prostad brys i gael triniaeth 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Diogelwch Cleifion (noddir gan Y Sefydliad Iechyd)
Mae cleifion sy’n cael eu hatgyfeirio fel achos brys gyda lefel uwch o Antigen Prostad-Benodol yr amheuir ei fod yn ganser yn dilyn llwybr 62 diwrnod. Fodd bynnag, roedd cleifion yn BIP Caerdydd a’r Fro yn aml yn mynd y tu hwnt i’r targed 62... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau