Posts From 2016

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am ddatblygu Uned Gofal Ôl Anaesthesia i wella gofal critigol ar ôl llawdriniaeth 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Diogelwch Cleifion (noddir gan Y Sefydliad Iechyd)
Cydnabuwyd bod nifer sylweddol o lawdriniaethau dewisol risg uchel ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIP Caerdydd a’r Fro) yn cael eu canslo oherwydd prinder gwelyau gofal critigol ar ôl y llawdriniaeth.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am ddatblygu llwybr cyfeirio rhwng y Timau Rheoli Meddyginiaethau a gweithwyr cymdeithasol a allai nodi’r cleifion â’r angen cymdeithasol mwyaf a’r risg fwyaf o gael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd meddyginiaeth 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Diogelwch Cleifion (noddir gan Y Sefydliad Iechyd)
Mae perygl i’r henoed, y rhai sy’n agored i niwed a phobl fregus ‘lithro o dan y radar’ a cholli cymorth, addysg a gwasanaethau amhrisiadwy. Nod prosiect a lansiwyd yn BIP Betsi Cadwaladr oedd ymchwilio i rai o’r materion sy’n codi yn y grwˆ p hwn o ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BIP Aneurin Bevan am brosiect i ddarparu hyfforddiant ochr yn ochr â methodoleg gwella IQT i wella gofal a chynyddu arsylwadau clinigol mewn cartrefi gofal. 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Ansawdd drwy Ddefnyddio Methodoleg Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (IQT) (noddir gan Gynghrair Gwella y Deyrnas Unedig)
Mae pobl hyˆ n yn mynd i gartrefi nyrsio gyda nifer o gyflyrau cymhleth, ac yn aml yn cael eu derbyn i’r ysbyty lle y gellid osgoi hynny, yn enwedig pe baent wedi cael eu cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau am eu gofal yn gynharach.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am brosiect i leihau gwastraff gyda thrallwysiadau gwaed a gwella gofal i gleifion 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Ansawdd drwy Ddefnyddio Methodoleg Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (IQT) (noddir gan Gynghrair Gwella y Deyrnas Unedig)
Yn y gorffennol, mae’r gwastraff cyfartalog o gelloedd coch y gwaed yn Ysbyty Brenhinol Gwent (BIP Aneurin Bevan) wedi bod yn 32 uned y mis. Er y bydd elfen o wastraff na ellir ei osgoi, dechreuwyd prosiect a oedd yn anelu at leihau’r gwastraff i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth GIG Felindre/ Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan/Cymdeithas Etifeddiaeth Ddigidol am y prosiect Siarad am CPR i wella cyfathrebu rhwng cleifion a’u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn perthynas â Gorchmynion Na Cheisier Dadebru Card 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gwella Ansawdd drwy Ddefnyddio Methodoleg Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd (IQT) (noddir gan Gynghrair Gwella y Deyrnas Unedig)
Gweithdrefn frys gyda’r nod o ailgychwyn y galon ac anadlu pan fydd y rhain wedi rhoi’r gorau i weithio yw Dadebru Cardio-anadlol (CPR). Mae hyn yn argyfwng meddygol, ond i lawer mae hefyd yn broses naturiol ar ddiwedd oes.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BIP Cwm Taf am astudiaeth yn edrych ar ymyrraeth gynnar i drin problemau’n ymwneud ag agor yr ên ymysg rhai cleifion y pen a’r gwddf 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Hybu Gwaith Ymchwil Clinigol a’i Ddefnyddio wrth Ymarfer (noddir gan Gymdeithas Feddygol Prydain (Cymru))
Gall fod angen Chemo-Radiotherapi (CRT) neu Radiotherapi (RT) ar gyfer tiwmorau yn y geg, cefn y gwddf, bôn y tafod, y chwarennau poer a’r ên uchaf ac isaf a hynny ar rannau sy’n cynnwys cymalau a chyhyrau’r ên. Weithiau, gall hyn niweidio a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BIP Abertawe Bro Morgannwg am sefydlu tîm penodedig i gynyddu gweithgaredd ymchwil yn y Gyfarwyddiaeth Iechyd Menywod a Phlant 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Hybu Gwaith Ymchwil Clinigol a’i Ddefnyddio wrth Ymarfer (noddir gan Gymdeithas Feddygol Prydain (Cymru))
Mae ymchwil yn ofyniad hanfodol ar gyfer darparu ymarfer ar sail tystiolaeth, gan wella iechyd a chanlyniadau. Yn 2008, pan grëwyd BIP Abertawe Bro Morgannwg, roedd gweithgaredd ymchwil y gyfarwyddiaeth Iechyd Menywod a Phlant yn fach iawn.... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Phrifysgol Caerdydd am uned ymchwil glinigol bwrpasol i roi mynediad i gleifion i gyffuriau newydd Cam 1 sy’n cael eu treialu 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Hybu Gwaith Ymchwil Clinigol a’i Ddefnyddio wrth Ymarfer (noddir gan Gymdeithas Feddygol Prydain (Cymru))
Treialon Cam 1 yw’r tro cyntaf i gyffur newydd neu gyfuniad newydd o gyffuriau gael eu rhoi i gleifion ar ôl dangos addewid yn y labordy. Prin yw’r opsiynau triniaeth safonol i’r cleifion sy’n cymryd rhan yn y math hwn o dreial clinigol, neu nid oes ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Robert Lundin, Prifysgol Caerdydd a chydweithwyr am eu gwaith ar ddatblygu llwyfan casglu data digidol ar gyfer Cymru 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Myfyrwyr yn Gwella Diogelwch Cleifion ac Ansawdd (noddir gan Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella)
Mae myfyrwyr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gweithio gyda byrddau iechyd ledled Cymru i ddatblygu llwyfan digidol ar gyfer casglu data o gofnodion cleifion.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Stephanie Campbell, Prifysgol Caerdydd a chydweithiwr am ddylunio prototeip o ap chwarae gêm i fesur golwg plant 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Myfyrwyr yn Gwella Diogelwch Cleifion ac Ansawdd (noddir gan Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella)
Mae myfyriwr sy’n astudio ar gyfer Doethuriaeth mewn Optometreg a Gwyddor Golwg ym Mhrifysgol Caerdydd yn datblygu rhaglen ar ffurf gêm i fesur golwg plant yn y cartref.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau