Posts From 2016

Rohit Singh, Prifysgol Abertawe am brosiect i wella gwybodaeth meddygon am hypoglycemia difrifol 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Myfyrwyr yn Gwella Diogelwch Cleifion ac Ansawdd (noddir gan Gymuned Myfyrwyr ac Addysgwyr 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella)
Mae astudiaethau blaenorol wedi canfod bod cleifion mewnol sy’n dioddef o hypoglycemia yn cael aros yn yr ysbyty yn hwy ac mewn mwy o berygl o farw yn yr ysbyty. Roedd cyfartaledd arhosiad yn yr ysbyty fesul claf ar gyfer cleifion â hypoglycemia 40% ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BIP Aneurin Bevan ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) am wasanaeth a ddarperir gan BIP Aneurin Bevan a WAST i roi ymgynghorwyr Adrannau Achosion Brys ar y ffyrdd i weld a thrin cleifion cyn iddynt gyrraedd yr ysbyty 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gweithio’n Ddi-dor ar Draws Sefydliadau (noddir gan Gonffederasiwn GIG Cymru)
Mae Adrannau Achosion Brys yng Nghymru o dan bwysau mawr. Yng Ngwent, er bod y nifer sy’n mynd i’r ysbyty oherwydd ‘mân’ achosion wedi bod yn lleihau’n raddol, mae hyn wedi cael ei wrthbwyso gan gynnydd yn y nifer sy’n mynd i’r ysbyty am resymau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BIP Aneurin Bevan a phartneriaid am waith i symleiddio’r broses o gael llety addas yn y rhanbarth lleol i bobl ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gweithio’n Ddi-dor ar Draws Sefydliadau (noddir gan Gonffederasiwn GIG Cymru)
Mae llawer o bobl a chanddynt anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth yn cael eu cartrefu mewn cartrefi preswyl a preifat lle mae’r llety, gofal a chefnogaeth wedi eu comisiynu fel pecyn cynhwysol, a hynny ar gost sylweddol i’r sector... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) am gydweithio rhwng y maes iechyd, y trydydd sector, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill i leihau’r galw ar wasanaethau brys 

Gwobrau GIG Cymru 2016 - Gweithio’n Ddi-dor ar Draws Sefydliadau (noddir gan Gonffederasiwn GIG Cymru)
Mae BIP Caerdydd a’r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) yn darparu gofal i garfannau o’r boblogaeth sy’n defnyddio gwasanaethau gofal iechyd heb eu trefnu yn gyson a chyfran fwy ohonynt na gweddill y gymuned leol. Mae angen ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

BRON AFON YOUTH FORUM 

THE ENABLING STATE: FROM RHETORIC TO REALITY
With over 1,800 members Bron Afon Community Housing in the valleys of South Wales is one the largest community mutual in Wales. It was established in 2008 when the community voted to transfer around 8,500 tenanted properties and land from Torfaen... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

GWENT MISSING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE PROJECT and WELSH GOVERNMENT EFFECTIVE SERVICES FOR VULNERABLE GROUPS 

THE ENABLING STATE: FROM RHETORIC TO REALITY
Young people who repeatedly reported as missing were identified as an acute problem that could benefit from collaborative working and a greater citizen focus. The Gwent Missing Children and Young People Project was developed with the support of the... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cartrefi Cymru – putting power in the hands of users 

The Enabling State in Practice Evidence from innov
Cartrefi Cymru is a not-for-profit organisation established in 1989 by a group of parents and activists. It aims to support people in Wales living with disabilities, autism, challenging behaviour and allows older people to live their lives at home... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ideas Garage 

Carnegie Library Lab: Final Project Snapshot from Cohort 1
Ideas Garage is a volunteer-led programming club aimed at 11 to 17 year olds, where new and emerging technologies can be explored in an informal and creative environment. The focus of the club is on HTML, web and app design, Python and Raspberry... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ailddatblygu Parciau Penarth Heights 

O ganlyniad i ailddatblygiad diweddar ardal breswyl Penarth Heights, mae swm sylweddol o gyllid cymunedol Adran 106, sy’n gysylltiedig â’r ailddatblygiad, wedi’i glustnodi i fuddsoddi mewn Parciau cymunedol o amgylch y datblygiad newydd. Roedd y Cyngor yn awyddus i fuddsoddi cyllid Adran 106 mewn un parc yn benodol ar Heol Paget; y cynllun oedd ailddatblygu’r parc a rhoi parc sglefrio neu fan sglefrio ynddo. Yn sgil adborth negyddol yn yr ymgynghoriadau cychwynnol â thrigolion, mae’r cynlluniau bellach wedi newid a bydd y cyllid Adran 106 nawr yn cael ei rannu rhwng tri pharc sydd o fewn y pellter dynodedig i’r ailddatblygiad. Y gobaith nawr yw gwario’r cyllid i ailddatblygu man sglefrio yng Nghogan, ailddatblygu Parc ar Heol Dingle ac ailddatblygu Parc Sgwâr Plassey. Ymgynghorir ar y gwaith ailddatblygu fel un prosiect cyfan, gan roi’r cyfle i drigolion ymateb i’r holl gynlluniau ailddatblygu ar yr un pryd a rhoi adborth, positif neu negyddol, ar y cynlluniau drwy’r un fforwm.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/07/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau