Posts From 2016

Ymgysylltu â Sipsiwn a Theithwyr ym mhroses y Cynllun Datblygu Lleol 

Mae datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn ddadleuol iawn. Dengys profiad blaenorol fod gan aelodau o’r cyhoedd ehangach gryn bryderon ynghylch lleoliad safleoedd Teithwyr ac mae Aelodau Etholedig yn ei chael yn anodd rhoi sicrwydd i gymunedau. Serch hynny, mae dyletswydd gyfreithiol ar yr awdurdod lleol i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol, gan gynnwys darpariaethau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Grŵp Ffocws Prosiect Canolfan Islamaidd 

Mae canser yn effeithio ar lawer o bobl yn ystod eu hoes, ac felly mae’n bwysig iawn darparu gwybodaeth gywir ynglŷn â rhaglenni sgrinio sydd ar gael er mwyn galluogi dewis gwybodus. Yng ngoleuni tystiolaeth ehangach sydd ar gael ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ac o ystyried nod Iechyd Cyhoeddus Cymru i greu Cymru iachach, hapusach a thecach, penderfynom gynnal gwaith prosiect gyda’r Gymuned Fwslimaidd yn Wrecsam i sefydlu rhwydwaith cynaliadwy i rannu gwybodaeth ynglŷn ag iechyd a sgrinio â’r gymuned, y gellid ei efelychu ar gyfer cymunedau eraill o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Cymru. Roedd cynllun y prosiect yn cynnwys nifer o gamau megis y cam cychwynnol sef canfod cyfryngwyr cymunedol a chysylltu â nhw. 

Arweiniodd canlyniad y cam hwn at grŵp ffocws lle cyfranogodd menywod a oedd yn cynrychioli 7 cenedligrwydd gwahanol. Arweiniodd canlyniad y grŵp ffocws at gynllunio a chynnal hyfforddiant i hyrwyddwyr cymunedol y mis wedyn. Cynhaliwyd yr hyfforddiant yn y mosg ac fe arweiniodd at ymrwymiad gan yr hyrwyddwyr cymunedol i gynllunio 4 digwyddiad yn ystod y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth o raglenni sgrinio yn eu cymuned.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Ymgynghori ar y Gyllideb: Defnyddio Efelychydd Cyllideb (offeryn ar y we) i hwyluso ac ysgogi ymgysylltu â’r cyhoedd 

Mae graddfa’r her ariannol sy’n wynebu mudiadau cyhoeddus yng Nghymru wedi’i chofnodi’n helaeth drwy sylw diweddar yn y wasg a thrafodaethau gwleidyddol. Nid yw’r effaith ‘diferu i lawr’ o ran toriadau mewn cyllidebau o Lywodraeth Genedlaethol i Ganolog i Leol, erioed wedi bod mor amlwg. O ganlyniad, mae awdurdodau statudol yn wynebu her anorchfygol bron – sut i fantoli’r gyllideb yn effeithiol ar adeg pan nad yw’r galw am wasanaethau erioed wedi bod yn uwch.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Prosiect Ymgysylltu â’r Gymuned ar Ansawdd Bywyd 

Bwriedir y prosiect i fynd i’r afael â materion ynghylch ansawdd bywyd sy’n effeithio ar gymunedau lleol. Drwy gynnwys rhanddeiliaid allweddol megis y cyhoedd, yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill, gallant gydweithio i ganfod ateb i’r problemau/materion yn y gymuned. Bydd y grŵp cyfranogi cyhoeddus yn gyntaf yn blaenoriaethu’r materion lleol ac yna’n trafod y rhain â’r awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill. Cynhwysir yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill er mwyn rhoi eglurder a gwybodaeth ynghylch datrys materion lleol; a allai newid y ffordd y mae’r cyhoedd yn blaenoriaethu materion lleol. Yna, dangosir map i’r cyhoedd o’r ardal leol a gofyn iddynt ddangos yn union ble mae’r materion lleol. Bydd y map wedyn yn llywio ac yn cynorthwyo’r heddlu, yr awdurdod lleol ac asiantaethau eraill i fynd i’r afael â’r materion lleol yn fwy manwl gywir.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Un Conwy 

Gosododd Strategaeth Gymunedol flaenorol Conwy weledigaeth Partneriaeth tymor hir ar gyfer sut oedd Conwy yn cynllunio gwella o 2004 i 2014. Mae'r Strategaeth hon yn awr yn 8 mlwydd oed, ond bydd mewn bodolaeth tan 2013. Gyda hyn mewn golwg, dechreuodd y broses o adolygu a diweddaru'r strategaeth o ddifrif yn 2010. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol i gefnogi'r broses hon yn 2009 o dan Ran 2 Mesur Llywodraeth Leol Cymru.


Roedd y canllawiau hyn yn argymell dylai’r rhai sy'n gyfrifol am y Strategaeth Gymunedol 'gynnwys y gymuned trwy gydol y broses cynllunio cymunedol... gan sicrhau bod pob cyfranogiad yn barhaus ac ystyrlon'.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Wrecsam 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, â chymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi datblygu ‘Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb: chwarae teg i bawb?’. Mae’r templed yn cwmpasu’r holl anghenion o ran... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bro Morgannwg 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Ym Mro Morgannwg, cynigiodd y Cyngor Sir y dylid ad-drefnu’r Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned oherwydd gostyngiadau I gyllid y Grant Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Drwy ymgysylltu â’r Fforwm Pobl Hyn, canfuwyd y byddai’r cynnig yn cael effaith... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Betsi Cadwaladr 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Yng nghyd-destun Cymru, nid peth newydd yw dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau. Er enghraifft, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gosod hawliau dynol wrth galon pecyn cymorth ar gyfer prif nyrsys wardiau sy’n canolbwyntio ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Pen-y-bont ar Ogwr 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Cynigiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr adleoli llyfrgell ganolog Pen-y-bont ar Ogwr i ganolfan fywyd newydd ei hailwampio sy’n cael ei gweithredu mewn partneriaeth â’r fenter gymdeithasol Halo Leisure. Canfu’r Asesiad o’r Effaith ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Conwy 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Defnyddiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ymgynghoriad a gwybodaeth gymdeithasol-ddemograffig leol i osgoi toriadau mawr i’w wasanaethau llyfrgelloedd a allai fod wedi cael effaith andwyol ar bobl hyn a phobl anabl. ‘O ganlyniad i’r ymgynghori,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau