Posts From 2017

Linc STRIVE 

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017
Mae camdriniaeth ddomestig yn parhau i fod yn un o’r troseddau mwyaf y cedwir yn dawel amdanynt yn y DU. Yn aml iawn, teimla’r dioddefwyr yn unig, efallai nad ydynt yn cydnabod eu bod yn destun camdriniaeth ddomestig a gallant fod yn ansicr ynghylch ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhannu gwybodaeth ar gyfer cymunedau mwy diogel 

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017
Mae Trivallis yn darparu bron i 11,000 o gartrefi i dros 12,000 o gwsmeriaid yn Rhondda Cynon Taf (RhCT). Mae gan RhCT yr ail boblogaeth fwyaf o bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Gweithia tîm diogelwch cymunedol ymroddedig Trivallis (sy’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Teuluoedd cryfach ar gyfer cymunedau mwy diogel 

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017
Mae gennym angerdd yn Charter Housing i weithio gyda phobl i fagu hyder, hunan-barch a chred i gyflawni pobl lwyddiannus, hapus, gwydn a chymunedau mwy diogel. Mae tîm Pobl Ifanc a Theuluoedd arbenigol yn gweithio gyda phobl i gynyddu ymwybyddiaeth... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Profiad o Gredyd Cynhwysol – safbwynt tenant 

Gwobr ymgyrchoedd, cyfathrebu a chyhoeddiadau – Gwobrau Tai Cymru 2017
Comisiynwyd Tîm Astudiaethau Tai Prifysgol Fetropolitan Caerdydd gan CHC, trwy gyllid yr Oak Foundation, i ymgymryd â darn o ymchwil i effaith y Credyd Cynhwysol yng Nghymru. Yn deillio o’r gwaith hwn, cyhoeddwyd ‘Profiad o Gredyd Cynhwysol:... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Diwrnod Allan MAWR 

Gwobr ymgyrchoedd, cyfathrebu a chyhoeddiadau – Gwobrau Tai Cymru 2017
Diwrnod hwyl blynyddol i denantiaid Cartrefi Conwy yw’r diwrnod allan MAWR. Ond mae mwy iddo na bod yn ddiwrnod ‘hwyl’. Nod y diwrnod yw ymgysylltu gyda thros 1000 o denantiaid mewn perthynas ag amcanion busnes allweddol, ond ni fyddai’r tenantiaid... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Prosiect Persona 

Gwobr ymgyrchoedd, cyfathrebu a chyhoeddiadau – Gwobrau Tai Cymru 2017
Un o brif egwyddorion Cymoedd i’r Arfordir (V2C) yw rhoi ‘cwsmeriaid wrth wraidd’ popeth y mae’r sefydliad yn ei wneud. Yr her yw gwybod pwy yw’r cwsmeriaid. Mae V2C wedi rhoi cynnig ar sawl ffordd o gadw diweddaru’r data proffilio tenantiaid ond... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adeiladu dyfodol yn Sir y Fflint 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017
Penodwyd Wates Residential gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015 fel partner strategol i gyflawni 500 o gartrefi mawr eu hangen ar draws y sir erbyn 2020, a adwaenir fel RhTAS - Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol. Gan gydweithio, cyd-gynhyrchodd y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Walters Terrace 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017
Yn Keepmoat Regeneration, sy’n rhan o Grwˆ p ENGIE, mae cymunedau wrth wraidd gwaith y sefydliad. Â hyn y tu hwnt i frics a morter. Mae Keepmoat yn cydnabod ei bod hi’n hynod bwysig cefnogi pobl leol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae Keepmoat ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

The Mill 

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017
Pedwar conglfaen ymrwymiad Lovell i fuddiannau cymunedol cynaliadwy yw cymuned, addysg, cyflogaeth a chynaliadwyedd. Ynghyd â’r partneriaid Tirion a Cadwyn, mae Lovell yn datblygu un o raglenni adfywio trefol mwyaf erioed Cymru yn The Mill, Treganna ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau