Swyddi yng Nghategori: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cynllun Gofal ac Asesiad Risg Aml Ffactoraidd o Gwympiadau mewn Cartref Gofal yng Ngogledd Cymru 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Mae Prosiect Atal Cwympiadau yng Ngogledd Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu pecyn gofal y gall cartrefi gofal eu defnyddio i weithredu canllawiau NICE ar Gwympiadau (2013)78. Mae hwn yn brosiect cydweithredol, sy’n cynnwys rhanddeiliaid... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Coleg Therapyddion Galwedigaethol - Byw yn Dda drwy Becyn Gweithgareddau mewn Cartrefi Gofal 2013 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Dyluniwyd yr adnodd hwn er mwyn galluogi staff cartrefi gofal i alluogi preswylwyr i fyw bywyd mwy egnïol. Mae’r pecyn yn darparu amrywiaeth o awgrymiadau ar gyfer newid dulliau traddodiadol o ddarparu gofal seiliedig ar dasg drwy amlinellu’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Gwasanaeth Cymorth Mewnol Iechyd Meddwl 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn darparu gwasanaeth cymorth mewnol meddyliol gofal preswyl ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae tîm amlddisgyblaethol yn gweithio â phobl hyn mewn cartrefi gofal er mwyn cefnogi staff gofal a sicrhau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Action on Hearing Loss / Age Cymru 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Yn 2013, dosbarthwyd llyfryn dwyieithog ‘Ansawdd Bywyd i breswylwyr sy’n colli eu clyw’, i bob cartref gofal yng Nghymru. Mae’r llyfryn yn trafod y problemau a geir mewn cartrefi gofal ynghylch colli clyw, sut y gall y rhain effeithio ar ansawdd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Action on Hearing Loss 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Yn ystod 2013/14 gweithiodd eAction on Hearing Lossf gydag wyth o gartrefi gofal preswyl yn Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell Nedd Port Talbot. Eu nod oedd gwella urddas wrth ofalu am bobl h.n drwy ddarparu hyfforddiant a gwybodaeth i staff... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Dîm Cefnogi Maeth Cymunedol sy’n gweithio â chartrefi gofal lleol er mwyn addysgu a chynghori staff ynghylch bwyd a maeth. Gan ddefnyddio’r ‘cyngor bwyd yn gyntaf’, maent wedi darparu gwybodaeth... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Hywel Dda 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Mae Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Hywel Dda yn cynnig pecyn hyfforddi iechyd y geg ardystiedig i bob cartref gofal a nyrsio yn ardal y bwrdd iechyd. Maefr rhaglen eRheswm i Wenuf yn cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol yngl.n ag iechyd y geg,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Academi Gofal Cymdeithasol Castell Nedd Port Talbot - Gofal ar Gyfer Eich Dyfodol 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Datblygwyd Academi Gofal Cymdeithasol Castell Nedd Port Talbot i gefnogi’r sector wrth recriwtio staff gofal cymdeithasol o safon. Mae’r cwrs Gofal ar Gyfer Eich Dyfodol yn rhan o’r ‘Academi Gofal Cymdeithasol’ ac mae ei raglen yn cychwyn â ‘Darparu ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Fforwm Gofal Cymru - Pecyn Annog Urddas yng Nghymru 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Datblygwyd y pecyn hwn gyda chymorth Ymarferwyr a Rheolwyr sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n cynnwys detholiad o ddeunyddiau y maent yn credu fydd efallai’n ddefnyddiol wrth gynefino, cynnal seminarau diweddaru DPP neu mewn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Prosiect Nyrsys Cyswllt Gofal Preswyl 

Lle i’w Alw’n Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl Hyn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru (Tachwedd 2014)
Amcan y prosiect hwn yw defnyddio dull rhagweithiol o gynnal iechyd preswylwyr sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl, a thrwy hynny eu galluogi i aros yn eu cartrefi, gan atal derbyniadau i ysbytai a throsglwyddo i gartref gofal nyrsio.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2014   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau