Swyddi yng Nghategori: Cyfranogaeth Cymru

Ailddatblygu Parciau Penarth Heights 

O ganlyniad i ailddatblygiad diweddar ardal breswyl Penarth Heights, mae swm sylweddol o gyllid cymunedol Adran 106, sy’n gysylltiedig â’r ailddatblygiad, wedi’i glustnodi i fuddsoddi mewn Parciau cymunedol o amgylch y datblygiad newydd. Roedd y Cyngor yn awyddus i fuddsoddi cyllid Adran 106 mewn un parc yn benodol ar Heol Paget; y cynllun oedd ailddatblygu’r parc a rhoi parc sglefrio neu fan sglefrio ynddo. Yn sgil adborth negyddol yn yr ymgynghoriadau cychwynnol â thrigolion, mae’r cynlluniau bellach wedi newid a bydd y cyllid Adran 106 nawr yn cael ei rannu rhwng tri pharc sydd o fewn y pellter dynodedig i’r ailddatblygiad. Y gobaith nawr yw gwario’r cyllid i ailddatblygu man sglefrio yng Nghogan, ailddatblygu Parc ar Heol Dingle ac ailddatblygu Parc Sgwâr Plassey. Ymgynghorir ar y gwaith ailddatblygu fel un prosiect cyfan, gan roi’r cyfle i drigolion ymateb i’r holl gynlluniau ailddatblygu ar yr un pryd a rhoi adborth, positif neu negyddol, ar y cynlluniau drwy’r un fforwm.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/07/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgysylltu â Sipsiwn a Theithwyr ym mhroses y Cynllun Datblygu Lleol 

Mae datblygu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn ddadleuol iawn. Dengys profiad blaenorol fod gan aelodau o’r cyhoedd ehangach gryn bryderon ynghylch lleoliad safleoedd Teithwyr ac mae Aelodau Etholedig yn ei chael yn anodd rhoi sicrwydd i gymunedau. Serch hynny, mae dyletswydd gyfreithiol ar yr awdurdod lleol i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol, gan gynnwys darpariaethau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Grŵp Ffocws Prosiect Canolfan Islamaidd 

Mae canser yn effeithio ar lawer o bobl yn ystod eu hoes, ac felly mae’n bwysig iawn darparu gwybodaeth gywir ynglŷn â rhaglenni sgrinio sydd ar gael er mwyn galluogi dewis gwybodus. Yng ngoleuni tystiolaeth ehangach sydd ar gael ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ac o ystyried nod Iechyd Cyhoeddus Cymru i greu Cymru iachach, hapusach a thecach, penderfynom gynnal gwaith prosiect gyda’r Gymuned Fwslimaidd yn Wrecsam i sefydlu rhwydwaith cynaliadwy i rannu gwybodaeth ynglŷn ag iechyd a sgrinio â’r gymuned, y gellid ei efelychu ar gyfer cymunedau eraill o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Cymru. Roedd cynllun y prosiect yn cynnwys nifer o gamau megis y cam cychwynnol sef canfod cyfryngwyr cymunedol a chysylltu â nhw. 

Arweiniodd canlyniad y cam hwn at grŵp ffocws lle cyfranogodd menywod a oedd yn cynrychioli 7 cenedligrwydd gwahanol. Arweiniodd canlyniad y grŵp ffocws at gynllunio a chynnal hyfforddiant i hyrwyddwyr cymunedol y mis wedyn. Cynhaliwyd yr hyfforddiant yn y mosg ac fe arweiniodd at ymrwymiad gan yr hyrwyddwyr cymunedol i gynllunio 4 digwyddiad yn ystod y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth o raglenni sgrinio yn eu cymuned.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Ymgynghori ar y Gyllideb: Defnyddio Efelychydd Cyllideb (offeryn ar y we) i hwyluso ac ysgogi ymgysylltu â’r cyhoedd 

Mae graddfa’r her ariannol sy’n wynebu mudiadau cyhoeddus yng Nghymru wedi’i chofnodi’n helaeth drwy sylw diweddar yn y wasg a thrafodaethau gwleidyddol. Nid yw’r effaith ‘diferu i lawr’ o ran toriadau mewn cyllidebau o Lywodraeth Genedlaethol i Ganolog i Leol, erioed wedi bod mor amlwg. O ganlyniad, mae awdurdodau statudol yn wynebu her anorchfygol bron – sut i fantoli’r gyllideb yn effeithiol ar adeg pan nad yw’r galw am wasanaethau erioed wedi bod yn uwch.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Prosiect Ymgysylltu â’r Gymuned ar Ansawdd Bywyd 

Bwriedir y prosiect i fynd i’r afael â materion ynghylch ansawdd bywyd sy’n effeithio ar gymunedau lleol. Drwy gynnwys rhanddeiliaid allweddol megis y cyhoedd, yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill, gallant gydweithio i ganfod ateb i’r problemau/materion yn y gymuned. Bydd y grŵp cyfranogi cyhoeddus yn gyntaf yn blaenoriaethu’r materion lleol ac yna’n trafod y rhain â’r awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill. Cynhwysir yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill er mwyn rhoi eglurder a gwybodaeth ynghylch datrys materion lleol; a allai newid y ffordd y mae’r cyhoedd yn blaenoriaethu materion lleol. Yna, dangosir map i’r cyhoedd o’r ardal leol a gofyn iddynt ddangos yn union ble mae’r materion lleol. Bydd y map wedyn yn llywio ac yn cynorthwyo’r heddlu, yr awdurdod lleol ac asiantaethau eraill i fynd i’r afael â’r materion lleol yn fwy manwl gywir.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Un Conwy 

Gosododd Strategaeth Gymunedol flaenorol Conwy weledigaeth Partneriaeth tymor hir ar gyfer sut oedd Conwy yn cynllunio gwella o 2004 i 2014. Mae'r Strategaeth hon yn awr yn 8 mlwydd oed, ond bydd mewn bodolaeth tan 2013. Gyda hyn mewn golwg, dechreuodd y broses o adolygu a diweddaru'r strategaeth o ddifrif yn 2010. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol i gefnogi'r broses hon yn 2009 o dan Ran 2 Mesur Llywodraeth Leol Cymru.


Roedd y canllawiau hyn yn argymell dylai’r rhai sy'n gyfrifol am y Strategaeth Gymunedol 'gynnwys y gymuned trwy gydol y broses cynllunio cymunedol... gan sicrhau bod pob cyfranogiad yn barhaus ac ystyrlon'.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Trosglwyddo Asedau 

Llyfrgell Grappenhall, Warrington Beth yw

Beth yw Llyfrgell Grappenhall? Wrth ymdrechu i ganfod arbedion yn ei gyllideb, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Warrington adolygiad o’i ddarpariaeth llyfrgelloedd yn 2010. Ymysg pethau eraill, enwodd adolygiad 2010 ddwy lyfrgell y gellid eu cau: Great Sankey a Grappenhall. Dewiswyd y llyfrgelloedd hyn yn seiliedig ar ddefnydd, pa mor agos roeddynt i lyfrgell arall ac effaith gymdeithasol debygol eu cau.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 1 Pleidleisiau

Prosiect ‘Eich Parc’ 

Prosiect tair blynedd yw Eich Parc, a ariennir gan raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr.

Datblygwyd dull Eich Parc drwy wersi a ddysgwyd ym mhrosiect Mentro Allan a oedd ar waith 2006-10 ac a ymchwiliodd i’r ffordd orau o ennyn diddordeb gwahanol grwpiau targed mewn ymarfer corff rheolaidd yn yr awyr agored, grwpiau nad oeddynt yn ymarfer corff o’r blaen.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/12/2015   Categorïau: Awdurdod Parc Cenedlaethol Cronfa Lotteri Fawr Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Cyfun Ynys Môn 

Rydyn ni wedi bod yn paratoi cynllun cyfun Ynys Môn ers mis Mawrth 2012. Mae wedi’i orffen bellach 
a daw’r ymgynghori amdano i ben ddydd Gwener 18fed Ionawr 2013. Nod y cynllun yw gwella ffordd 
o fyw pobl a chymunedau lleol trwy wella eu lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol dros y 
12 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn amlinellu’r delfryd strategol cyffredinol ar gyfer yr ynys a bydd 
partneriaethau’n cydweithio i gyflawni’r hyn sydd i ddeillio ohono.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs) Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Cyfun Ynys Môn ('Ein Hynys - Ein Dyfodol') 

Mae’r cynllun yn amlinellu delfryd Ynys Môn a’r gwaith mae angen ei wneud er dyfodol yr ynys rhwng 2012 a 2025.

Bwrdd y gwasanaethau lleol sy’n cynrychioli prif bartneriaid Ynys Môn. Mae’r partneriaid wedi ymroi i wella ansawdd bywyd ar yr ynys. Maen nhw wedi paratoi’r cynllun cyfun ar y cyd trwy gyfuno pedwar cynllun allweddol (strategaeth y gymuned; strategaeth iechyd, gofal cymdeithasol a lles; cynllun plant a phobl ifanc; cynllun diogelwch y gymuned). Trwy’r ffordd symlach hon o weithio, gallwn ni bennu’r hyn sydd i ddeillio o’n gwaith er lles pobl Ynys Môn.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs)
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau