Swyddi yng Nghategori: Cefnogi Pobl

Rhaglen Cefnogi Pobl - Help i’r rhai sy’n dioddef cam-drin yn y cartref - Hafan Cymru 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  28/10/2013   Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Mynegodd y Bwrdd ei awydd i?w ymateb fod yn eiddo i?r bobl hyn eu hunain, y gymuned yn gyffredinol a?r staff ar bob lefel. Mae?n awyddus i?w waith fod yn seiliedig ar brofiad cleifion felly maent yn clywed hanesion y cleifion ac adroddiadau ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Mae?r Bwrdd o?r farn bod Gofal gydag Urddas? yn gyfle gwerthfawr i roi sylw i faterion a oedd eisoes wedi?u nodi fel rhai oedd angen eu datrys. Mae wedi bod yn hwb i ddwyn pob agwedd ar eu gwaith ynghyd ac I symud ymlaen mewn meysydd lle?r oedd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Mae?r Bwrdd o?r farn bod Gofal gydag Urddas? yn waith dylanwadol sy?n mynd i newid agweddau. Mae wedi creu Canolfan Dysgu Rheolaeth Nyrsio a Bydwreigiaeth fel adnodd pwysig i roi sylw i arweinyddiaeth a gwybodaeth a sgiliau ar y ward. Mae Cyfadran... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Yn dilyn Gofal gydag Urddas? mae?r Bwrdd Iechyd wedi datblygu fframwaith sy?n helpu i ailedrych ar y gwerthoedd sy?n bwysig ac ar beth sy?n bwysig i staff. Mae?r Bwrdd Iechyd wedi edrych ymhellach ac yn ddyfnach ar urddas a pharch o safbwynt addysg, ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Cwm Taf 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Mae Cwm Taf wedi defnyddio adroddiad Gofal gydag Urddas? Mewn sesiynau cynefino staff, yn enwedig i nyrsys. Mae wedi buddsoddi yn ei dîm datblygu sefydliadol, gan gydnabod pwysigrwydd ymgorffori?r gwerthoedd cywir a sicrhau newid mewn diwylliant.... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Iechyd Hywel Dda 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Mae?r Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod gan bob aelod o staff rôl bersonol i?w chwarae i ddarparu gofal urddasol. Dylai fod yn fusnes craidd ac mae gan bob un o Gyfarwyddwyr y Bwrdd Iechyd amcan personol sy?n gysylltiedig â gofal urddasol. Ystyrir bod... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Mae?r Bwrdd Iechyd yn ystyried diwallu anghenion gofal pobl hyn fel busnes craidd, o gofio proffil y boblogaeth a?r niferoedd mawr o bobl hyn sy?n mewnfudo i?r sir. Cafodd Gofal gydag Urddas? ei ddefnyddio fel adroddiad a all fod yn sail i sgyrsiau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth GIG Felindre 

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach
Rhoddir clod i adroddiad Gofal gydag Urddas? am adnewyddu pwyslais Felindre ar yr hyn a oedd eisoes yn faes allweddol o waith yr Ymddiriedolaeth. Mae wedi ei hannog i ailedrych ar beth o?i gwaith ac I ymdrechu i?w wella. Y rhwystr mwyaf y mae... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau