Swyddi yng Nghategori: Diwylliant a threftadaeth

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru: Recriwtio a chadw aelodau 

Cynllun aelodau

Mae dull pwrpasol a threfnus o recriwtio a chadw aelodau wedi sicrhau cynnydd mawr yn nifer yr aelodau ac yn incwm Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Mae Jon Cooper, y Rheolwr Datblygu Aelodaeth, wedi gwneud defnydd da o’i arbenigedd masnachol, gan fabwysiadu dull marchnata perthynas i drawsnewid datblygiad aelodaeth yn yr elusen. Pan ymunodd ef roedd nifer yr aelodau yn weddol lonydd ond yn y tair blynedd diwethaf mae ef wedi llwyddo i’w gynyddu o 3700 i 5200 – llwyddiant rhagorol.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  19/03/2015   Categorïau: Catalydd Cymru Diwylliant a threftadaeth WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cerddorion Ifanc Dyfed: Hyfforddi gwirfoddolwyr i godi arian 

Ymddiriedolaethau a sefydliadau

Dyma enghraifft o elusen fach iawn yn buddsoddi mewn hyfforddiant ar gyfer eu gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau’r incwm mwyaf bosib o ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol – gyda chanlyniadau yn syth. Mae’n dangos gwerth dysgu a datblygu, a manteision mynd ati’n strategol i godi arian. Prin iawn yw’r staff cyflogedig yn y mwyafrif o fudiadau treftadaeth ac mae llawer yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr. Mae Cerddorion Ifanc Dyfed yn fudiad celfyddydol mewn ardal wledig iawn ac mae ganddo wirfoddolwyr ymroddgar a gweinyddwr cyflogedig, rhan amser. 

Roedd yr ymddiriedolwyr yn awyddus i wneud mwy i hybu gwaith codi arian ac felly cawsant gymorth proffesiynol byrdymor i greu strategaeth codi arian a datblygu eu sgiliau eu hunain. Mae’r sgiliau y maent wedi’u dysgu a’u defnyddio’n effeithiol mewn cyfnod gweddol fyr wedi trawsnewid gallu’r gr ˆwp i sicrhau cyllid gan wneud y mudiad yn llawer mwy cynaliadwy. Dywedodd Michael Parkin, cadeirydd yr ymddiriedolwyr: ‘Gwneud y buddsoddiad hwnnw yn ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth oedd y peth gorau y gallwn ni fod wedi’i wneud.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  19/03/2015   Categorïau: Catalydd Cymru Diwylliant a threftadaeth WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Amgueddfa Cymru: Cynllun noddwyr a Chylch Cyfrannu 

Rhoddion gan unigolion

‘Peidiwch byth ag amau y gall gr ˆwpbach o ddinasyddion meddylgar, ymroddedig newid y byd. Yn wir, dyna’r unig beth sydd erioed wedi gwneud hynny.’ - MARGARET MEAD 

Mae cynlluniau noddwyr fel yr un yn Amgueddfa Cymru yn rhoi cyfle i ddyfnhau’r berthynas â chefnogwyr craidd sydd nid yn unig yn darparu ffrwd incwm digyfyngiad rheolaidd ond hefyd yn camu ymlaen ac yn rhoi mwy i apeliadau penodol. Yn ogystal, maent yn gweithredu fel hyrwyddwyr ar ran yr amgueddfa a hefyd yn recriwtio rhoddwyr eraill ar eich rhan. Mae Cylch Cyfrannu Sain Ffagan yn rhoi cyfle i gydnabod gr ˆwp o arweinwyr dyngarol sy’n cydgyfrannu eu hadnoddau i wneud cyfraniad ysbrydoledig i weddnewid Sain Ffagan. 

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  19/03/2015   Categorïau: Catalydd Cymru Diwylliant a threftadaeth WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgyrch codi arian i adeiladu ffrâm gymorth ar gyfer Ceufad o Orllewin Affrica 

Cyllido torfol

Dyma enghraifft ardderchog o gr ˆwp newydd yn manteisio ar y cyfleoedd i godi arian sydd ar gael yn yr oes ddigidol. Mae cyllido torfol yn berffaith i brosiectau bach, untro, os oes gan y mudiad ddulliau cyfathrebu digidol da yn barod â rhwydwaith o bobl sydd â diddordeb. Ond gellir dysgu’r sgiliau hyn. Does dim angen bod yn elusen gofrestredig chwaith.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  19/03/2015   Categorïau: Catalydd Cymru Diwylliant a threftadaeth WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Grwp Treftadaeth Cwm Aber: Cofeb Lofaol Genedlaethol Cymru 

Codi arian yn y gymuned: ‘Noddi bricsen’

Dyma enghraifft wych o brosiect a ysgogodd gefnogaeth leol drwy gysylltu treftadaeth yn glir iawn â bywydau a phrofiadau pobl. Elwodd o nod emosiynol sydd ag apêl enfawr yn y De, gan gyrraedd ymhell y tu hwnt i’r gymuned leol yng Nghwm Aber. Daeth y momentwm gwreiddiol ar gyfer yr apêl oddi wrth grantiau mawr o ffynonellau yn y sector cyhoeddus, ond datblygodd y grŵp hefyd gynnig codi arian i unigolion a grwpiau cymunedol gymryd rhan ar lefel y gallent ei fforddio. 

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  19/03/2015   Categorïau: Catalydd Cymru Diwylliant a threftadaeth WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau