Swyddi yng Nghategori: Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori

Ailddatblygu Parciau Penarth Heights 

O ganlyniad i ailddatblygiad diweddar ardal breswyl Penarth Heights, mae swm sylweddol o gyllid cymunedol Adran 106, sy’n gysylltiedig â’r ailddatblygiad, wedi’i glustnodi i fuddsoddi mewn Parciau cymunedol o amgylch y datblygiad newydd. Roedd y Cyngor yn awyddus i fuddsoddi cyllid Adran 106 mewn un parc yn benodol ar Heol Paget; y cynllun oedd ailddatblygu’r parc a rhoi parc sglefrio neu fan sglefrio ynddo. Yn sgil adborth negyddol yn yr ymgynghoriadau cychwynnol â thrigolion, mae’r cynlluniau bellach wedi newid a bydd y cyllid Adran 106 nawr yn cael ei rannu rhwng tri pharc sydd o fewn y pellter dynodedig i’r ailddatblygiad. Y gobaith nawr yw gwario’r cyllid i ailddatblygu man sglefrio yng Nghogan, ailddatblygu Parc ar Heol Dingle ac ailddatblygu Parc Sgwâr Plassey. Ymgynghorir ar y gwaith ailddatblygu fel un prosiect cyfan, gan roi’r cyfle i drigolion ymateb i’r holl gynlluniau ailddatblygu ar yr un pryd a rhoi adborth, positif neu negyddol, ar y cynlluniau drwy’r un fforwm.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/07/2016   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Cyfun Ynys Môn 

Rydyn ni wedi bod yn paratoi cynllun cyfun Ynys Môn ers mis Mawrth 2012. Mae wedi’i orffen bellach 
a daw’r ymgynghori amdano i ben ddydd Gwener 18fed Ionawr 2013. Nod y cynllun yw gwella ffordd 
o fyw pobl a chymunedau lleol trwy wella eu lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol dros y 
12 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn amlinellu’r delfryd strategol cyffredinol ar gyfer yr ynys a bydd 
partneriaethau’n cydweithio i gyflawni’r hyn sydd i ddeillio ohono.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs) Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cylch Cyfranogi’r Tîm dros Adael Gofal 

Prif fyrdwn y wibdaith oedd cyflwyno’r gwasanaeth i bobl ifanc. Felly, roedden ni am hel eu sylwadau am fod o dan ofal yr awdurdod lleol, eu perthynas â’r staff ac ati.

Prif fyrdwn y wibdaith oedd cyflwyno’r gwasanaeth i bobl ifanc. Felly, roedden ni am hel eu sylwadau am fod o dan ofal yr awdurdod lleol, eu perthynas â’r staff ac ati.

Aethon ni am ddau ddiwrnod i Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Llangrannog lle gallai pawb gymryd rhan mewn amryw weithgareddau megis marchogaeth, sgïo, dringo, rasio ceir gwyllt ac ati. Roedd y ddwy noson yn rhydd fel y gallen ni gynnal sesiynau ymgynghori. Roedd y lle’n berffaith am y gallai’r bobl ifanc ymlacio heb y pryderon arferol. Roedd y wibdaith a’r gweithgareddau o gymorth ynglŷn â hannog i gymryd rhan yn yr ymgynghori, hefyd.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  06/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgysylltu: Cyngor Sir Caerfyrddin 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Cyngor Sir Caerfyrddin a ymgynghorodd â’r gynulleidfa ehangaf, a honno’n cynnwys 40 o wahanol randdeiliaid, partneriaid cyflawni a 30 o sefydliadau yn y trydydd sector. Roedd y barnau a gasglwyd wedi’u cyflwy no’n fanwl gyferbyn â phob un o’r 51 o... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynorthwyo gweithwyr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi tynnu sylw at y cymorth a gynigiodd i’w weithwyr yn ystod y broses pennu cyllideb ar gyfer 2014-15. Gwahoddwyd gweithwyrac Undebau Llafuri ddigwyddiadau agored a hynigiwyd cyngor iddynt ar yrfaoedd a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Offer ymgynghori: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi arloesi yn ei ddull o redeg y broses pennu cyllideb ar gyfer 2014-15 drwy ddefnyddio offeryn efelychu cyllideb ar-lein. Defnyddiwyd yr offeryn i ymgysylltu â chyf ranogwyr a gofyn iddynt gyrraedd y targed... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dadansoddi a lledaenu ymatebion i ymgyngoriadau: Cyngor Caerdydd 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
O ran dadansoddi a lledaenu canlyniadau ymgynghori, mae Cyngor Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy yn rhagori’n neilltuol. Cyngor Dinas a Sir Caerdydd a gyhoeddodd y dadansoddiad ansoddol ac ystadegol mwyaf ynhwysfawr o ymatebion i ymgynghoriad ac mae... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Syniadau ar gyfer y dyfodol: Dinas a Sir Abertawe 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Mae Dinas a Sir Abertawe yn rhagori o r an ei ystyriaeth fwy sylfaenol i’r dull o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol. Cyflawnodd hyn drwy lansio menter helaeth a hirdymor o’r enw Abertawe Gynaliadwy: Yn Addas i’r Dyfodol sy’n canolbwyntio ar y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau