Astudiaethau achos

AIL-DDYLUNIO’R LLWYBR CANSER Y PROSTAD 

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/03/2018   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint: Rhaglen Beilot Clinigau Ymgynghorwyr 

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ganolbwyntio ar Ddirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint (AMD) i wella’r llwybr a hwyluso rhyddhau cleifion. I ddechrau, roedd y peilot yn canolbwyntio ar symud cleifion ar garlam o’r llwybr... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/12/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhaglen Fonitro o Bell ar gyfer Cleifion sydd â Lewcemia Lymffosytig Cronig Cam Cynnar 

Mae lewcemia lymffosytig cronig yn anhwylder haematolegol a gaiff ei adnabod fel arfer mewn prawf gwaed arferol. Yn aml, does dim angen triniaeth am gyfnod hir, os o gwbl. Gyda’r defnydd cynyddol o brofion gwaed fel cymorth diagnostig a phoblogaeth... darllenwch ragor
 
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhith-glinig - Dirywiad Macwlaidd Sy'n Gysylltiedig â Henaint 

Nid oedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro broses ffurfiol ar gyfer rhyddhau cleifion â Dirywiad Macwlaidd sy'n Gysylltiedig â Henaint (AMD) ac roedd y gwasanaeth wedi'i ymestyn i'r eithaf. Datblygwyd llwybr AMD newydd, gan gynnwys Polisi... darllenwch ragor
 
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi mewn Gofal Sylfaenol 

Mae’r gweithlu Gofal Syflaenol yng Ngogledd Cymru o dan bwysau difrifol oherwydd prinder Ymarferwyr Cyffredinol. Mae’r fenter hon yn ymchwilio i ba mor effeithiol ydyw i Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi asesu cleifion sydd â phroblemau cyhyrysgerbydol... darllenwch ragor
 
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Integreiddio Cardioleg mewn Gofal Sylfaenol ac Eilaidd 

Yn hanesyddol, yr unig lwybr a oedd ar gael i feddygon teulu atgyfeirio cleifion nad ydynt yn achosion brys at gardiolegydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro oedd drwy eu hatgyfeirio i glinig cardiolegydd ymgynghorol i gleifion allanol.... darllenwch ragor
 
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymunedau Cyfeillgar i Oed 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Atal Cwympiadau 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau