Ailddefnyddio, lleihau ac ailgylchu

Gwobr cydweithredu (arweinydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) - Gwobrau Tai Cymru 2016

Darparwr tai cymdeithasol yw Tai Cymunedol Bron Afon gyda 8300 o gartrefi rhent yn Ne Cymru ynghyd â 915 o eiddo lesddeiliaid a thros 2000 o fodurdai. Mae gennym nifer o asedau eraill fel siopau, canolfannau cymunedol, meysydd chwarae a lleoedd agored. Cyflogwn 550 aelod o staff sy’n cynnwys 165 aelod masnach. Eleni, byddwn yn gwario £23 miliwn ar wella a chynnal ein hasedau. Mae ein cadwyn gyflenwi’n cynnwys cyflenwyr adeiladu lleol a chenedlaethol, contractwyr a gwasanaethau arbenigol. Ein prif nod yw meithrin cymunedau ffyniannus a gwella ansawdd bywyd a chyfleoedd bywyd y bobl sy’n byw yn Nhorfaen a’r cymunedau cyfagos gyda ffocws penodol ar y rhai sy’n wynebu anfantais.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau