Sefydlu Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol Mewnol Proffesiynol

Gwnaethpwyd buddsoddiad o £109,000 a oedd yn cynnwys gweithwyr Iechyd Galwedigaethol proffesiynol, cymorth gweinyddol, swyddog Adnoddau Dynol rhan amser a dyraniad ar gyfer cynllun carlam i'r cyflogeion peilot.
Mae eu camau wedi arwain at leihau achosion o absenoldeb yn yr ardal o 8.4 y cant i 7.4 y cant, a hynny drwy gymryd camau ar y cyd ar draws y Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol a Thai.

Gyda 2,500 o bobl yn gweithio yn y Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol a Thai honno, mae'r gwelliant hwn wedi creu 6,525 o ddiwrnodau gwaith llawn sy'n cyfateb i 25 o staff llawn amser ychwanegol.
Os mai £20,000 yr un oedd y gost gros o gyflogi pob un o'r aelodau o staff hynny, yna'r prif elw ar fuddsoddiad o £109,000 yw gwerth £500,000 o amser yn y gwaith.
Roedd rhai o'r achosion o absenoldeb yn cynnwys costau staff dros dro felly byddai lleihau nifer yr achosion hynny yn ychwanegu at fuddiannau.

PWYNTIAU DYSGU ALLWEDDOL:

1. Diffyg safonau - Cytundeb Lefel Gwasanaeth (o ran dyddiau gwaith) o fewn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth, e.e.:
- Ymateb i negeseuon e-bost o fewn dau ddiwrnod
- Ymateb i ymholiadau ffôn - un diwrnod
- Sgrinio cyn cyflogi - un diwrnod
- Cynhyrchu adroddiad o fewn pum diwrnod
- Uchafswm amser aros am apwyntiad - pum diwrnod (chwe diwrnod ar hyn o bryd)
- Apwyntiad cyntaf gyda Chynghorydd - pum diwrnod (wyth diwrnod ar hyn o bryd oherwydd llwyddiant y gwasanaeth*).
- Mae'r Adran Iechyd Galwedigaethol hefyd yn rheoli'r rhyngwyneb â Swyddog Meddygol allanol i sicrhau cyfathrebu clir.
2. Sicrhau y caiff pawb eu cynnwys a'u cynorthwyo ar draws y 'system gyfan': Ni all yr Adran Iechyd Galwedigaethol weithio ar ei phen ei hun. Mae rheolwyr llinell ac Adnoddau Dynol yn bartneriaid allweddol, ac mae angen llawer o gyd-barch rhyngddynt.
3. Cyflwyno pwyntiau sbardun newydd ar gyfer cyfeirio achosion i'r Adran Iechyd Galwedigaethol e.e. unrhyw un sy'n absennol am saith diwrnod neu fwy â salwch sy'n ymwneud ag anhwylder cyhyrsgerbydol, straen (ac ati), beichiogrwydd neu salwch sy'n gysylltiedig â'r Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus (damwain yn y gwaith).
4. Mae'r Adran Iechyd Galwedigaethol wedi bod yn rhan o gynadleddau achos sydd wedi cynorthwyo 65 o aelodau o staff (mewn un flwyddyn) i gael apwyntiadau llwybr carlam ar gyfer ffisiotherapi, MRI, apwyntiadau gyda meddygon ymgynghorol ac ati, am gost o £14,450; o'r 54 o achosion a ystyriwyd, ymddeolodd 39 o aelodau o staff oherwydd salwch;
- Cynorthwywyd 80 o aelodau o staff i adsefydlu yn raddol neu rhoddwyd dyletswyddau ysgafn iddynt ar ôl cyfnod hir o absenoldeb; cafwyd 20 o achosion am adleoli meddygol.
- Mae'r cynadleddau achos wedi cynnwys rhai achosion lle mae'r cyflogai yn bresennol, rhai lle caiff yr Undebau Llafur eu cynnwys, ac mae'r ymateb cyffredinol yn 'gadarnhaol tu hwnt', gydag aelodau o staff yn gwerthfawrogi'r rhain fel arwydd bod 'rhywun yn poeni'.
5. Mae'r Adran iechyd Galwedigaethol yn cynnal rhaglenni arolygu Iechyd i fodloni gofynion statudol, gan strwythuro'r gwaith sgrinio i ddiwallu anghenion penodol y rôl.
6. *Darperir y Gwasanaeth Cynghori'n fewnol gan Gynghorydd sesiynol, neu fyfyrwyr Cynghori sydd ar eu blwyddyn olaf ac o dan oruchwyliaeth mewn achosion llai cymhleth. Yn yr un modd caiff staff Iechyd Galwedigaethol oruchwyliaeth glinigol broffesiynol. -- - Uchafswm nifer y sesiynau ar gyfer cyflogai - chwech.
- Cynhelir sesiynau grwp i ddiwallu anghenion penodol.
7. Mae'r Adran Iechyd Galwedigaethol yn cynnal gweithgareddau/ mentrau hybu iechyd i gefnogi'r Safon Iechyd Gorfforaethol (enillwyd gwobr Aur) fel rhoi'r gorau i ysmygu, sgrinio ffyrdd o fyw, cysylltiadau â diwrnodau ymwybyddiaeth o iechyd cenedlaethol, gweithio'n agos gyda chydweithwyr ym maes maetheg, datblygu chwaraeon ac ati.
8. Caiff data absenoldeb ei gasglu a'i adolygu'n fisol gan reolwyr, mae hyn yn cynnwys dadansoddi achosion salwch a chanran y cyfweliadau dychwelyd i'r gwaith a gynhaliwyd. Cynhyrchir data gweithgarwch Iechyd Galwedigaethol yn fisol sy'n dangos nifer yr achosion a gaiff eu cyfeirio, y defnydd o'r gwasanaeth, rhwyg rhwng cyfarwyddiaethau, rhesymau dros gyfeirio achosion.
9. Fel rhan o'r astudiaeth beilot o salwch adolygwyd sawl ffurflen ac adroddiad safonol.
10. Gweithiodd y gweithwyr proffesiynol ym maes Iechyd Galwedigaethol ar y cyd i ddarparu hyfforddiant i reolwyr a goruchwylwyr allweddol o ran rheoli absenoldeb oherwydd salwch.
11. Lefel uchel o weithgarwch o ran hyrwyddo'r adran Iechyd Galwedigaethol a lefel y cymorth y gall ei chynnig i reolwyr ac unigolion fel ei gilydd.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 04/11/2008   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau