Annog Plant a Phobl Ifanc sydd yn derbyn gofal i barhau i Addysg Uwch

Gwelwyd gwelliant mawr o ran ehangu mynediad y rhai sy'n gadael gofal i addysg uwch yn sgil gwaith wedi'i gydgysylltu'n dda gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), partneriaethau rhanbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach, sefydliadau addysg uwch a'u hymwneud â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol eraill.
Ymhlith y rhwystrau ymarferol at fynediad mae'r gofyniad i adael gofal a byw'n annibynnol tra'n astudio, gallu defnyddio llety myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn yn hytrach nag yn ystod y tymor yn unig, yn ogystal â rhwystrau ariannol.
 
Mae partneriaethau rhanbarthol 'Ymgyrraedd yn Ehangach' wedi mynd ati i weithio gyda'r rhai sy'n gadael gofal a chyda phrifysgolion. Mae tîm addysg plant sy'n derbyn gofal (LACE) Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi meithrin cysylltiadau â Chlwb Mentora Gwaith Cwrs Prifysgol Caerdydd ac 'Ysgol Haf Dyfodol Hyderus' y Brifysgol. Mynychwyd y cyfarfodydd grwp misol yn y Brifysgol gan hyd at chwech o bobl ifanc sy'n derbyn gofal yn 2011. Mae pob un yn cael cymorth mentor sy'n fyfyriwr sy'n astudio yn eu trydedd flwyddyn. Mae'r cyfarfodydd misol yn gyfle i gyfarfod â'i gilydd, bwyta, sgwrsio a chael cymorth gyda'u gwaith cwrs, eu hysbrydoli a'u hannog i gyflawni eu nodau. Mae hefyd yn cynnig cyfle i brofi amgylchedd y brifysgol, cyfarfod pobl a gwneud ffrindiau ac ar yr un pryd mae'n rhoi cipolwg ar fywyd yn y brifysgol ac yn codi uchelgeisiau.

Ar ddiwedd y rhaglen fentora, caiff y bobl ifanc gyfle i fynychu yr 'Ysgol Haf Dyfodol Hyderus' sef digwyddiad deuddydd wedi'i anelu at roi cyfle i bobl ifanc mewn gofal gael profi ad o fywyd myfyriwr mewn amgylchedd diogel a chefnogol a mynychwyd yr ysgol haf ym mis Gorffennaf 2012 gan chwech o bobl ifanc o Ben-y-bont ar Ogwr.

Trefnodd tîm Pen-y-bont ar Ogwr bedwar gweithdy cylchol gyda Phrifysgol Morgannwg drwy brosiect CCAUC 'Ymgeisio yn Uwch - Ymestyn yn Ehangach'. Gwahoddwyd hyd at ddeg o bobl ifanc ar Gyfnod Allweddol 4 i'r digwyddiadau a chael diwrnod yn y brifysgol yn samplu nifer o gyrsiau megis drama, animeiddio, cerddoriaeth a gwneud ffilmiau. Cynhaliodd Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-ddwyrain Cymru, Campws Cyntaf, a Phrifysgol Casnewydd ddiwrnod agored a fynychwyd gan naw o blant sy'n derbyn gofal a'u gofalwyr ac esboniwyd y cymorth sydd ar gael mewn addysg uwch i'r rhai sy'n gadael gofal. 
 

Enw:  Bev Jones
Sefydliad: Bridgend County Borough Council
Ebost: Susan.B.Jones@bridgend.gov.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/04/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau