Hyrwyddwyr Plant

Mae'r fenter 'Hyrwyddwyr Addysg' yn cynnig un ffordd o annog cynghorwyr ac uwch-swyddogion yn yr awdurdod lleol i fynd ati i gefnogi plant sy'n derbyn gofal yn fwy gweithredol. Cafodd y fenter hon ei datblygu mewn rhai awdurdodau lleol yn Lloegr ac mae wedi cael ei mabwysiadu yng Nghymru gan Gyngor Sir Ddinbych. Mae pob aelod o'r Tîm Gweithredol Corfforaethol yn dod yn 'Hyrwyddwr Addysg' dros ddisgybl blwyddyn 11 sy'n derbyn gofal. Maent yn gweithredu fel 'rhiant sy'n dangos gofal' ac yn olrhain cynnydd a datblygiad y person ifanc mewn perthynas ag addysg a deilliannau allweddol eraill. Maent yn cysylltu'n rheolaidd â phobl allweddol sy'n gweithio gyda'r person ifanc - athrawon, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth a gweithwyr iechyd proffesiynol - i ofyn cwestiynau, herio cynnydd a cheisio dileu unrhyw rwystrau i gyflawni. Mae rhai 'hyrwyddwyr' hefyd wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â'r bobl ifanc eu hunain.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn credu mai sicrhau gofal a diogelwch effeithiol i blant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yw un o gyfrifoldebau pwysicaf Cynghorwyr, swyddogion ac asiantaethau sy'n gweithio â phlant a phobl ifanc. Er mwyn darparu gwasanaethau o safon uchel, mae'n rhaid i ni oll weithio gyda'n gilydd er mwyn cwrdd â'u anghenion.

Rhianta Corfforaethol yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at gyd-gyfrifoldeb y Cyngor i ddarparu'r gofal a diogelwch gorau posib i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, sef y rheiny sydd mewn gofal cyhoeddus. 
Mae'r cynllun wedi cael ohirio ers 12 mis wrth i ailstrwythuro corfforaethol ac ailstrwythuro o fewn y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd gael eu cynnal. Mae gwaith nawr yn mynd yn ei flaen i ail-sefydlu'r cynllun yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Enw:  Vicky Allen
Swydd: Children and Family Service Acting Strategic Services Manager
Sefydliad: Denbighshire County Council
Ebost: Vicky.allen@denbighshire.gov.uk
Ffôn: 01824 712890
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/04/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau