Datblygu dull effeithiol o gydweithio i gomisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ym Mlaenau Gwent - Elizabeth Majer

Mae camddefnyddio sylweddau wedi bod yn destun pryder ymhlith gwleidyddion a’r cyhoedd yn ystod llawer o ail hanner yr ugeinfed ganrif a dechrau’r unfed ganrif ar hugain. Fe’i gwelwyd fel rhywbeth sy’n gallu chwalu teuluoedd a chymunedau gan beri cynnydd mewn troseddau. Fe’i gwelwyd hefyd fel rhywbeth sy’n rhoi pwysau ar adnoddau’r GIG ac sy’n creu tensiynau rhwng gwahanol wledydd. Nid atal na rheoli’r broblem yw prif bwrpas llawer o’r sefydliadau cyhoeddus sy’n gorfod ymdopi â chanlyniadau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Felly dyma faes sy’n enghraifft nodweddiadol o broblem ‘ddrwg’ y mae angen arweinyddiaeth gydweithredol i’w datrys (Grint, 2005; O’Toole a Meier, 2004, tud. 682). Mae’n faes lle mae’r angen i gydweithio wedi’i ragnodi gan y llywodraeth. Serch hynny, er gwaethaf nifer y mentrau i greu strwythur ar gyfer cydweithio a gyflwynwyd ers y 1990au, mae Blaenau Gwent wedi dangos diffyg eglurder yn ei drefniadau comisiynu. Nod y prosiect yw dechrau unioni’r diffyg hwnnw.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2014   Categorïau: Academi Wales
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau