Ymgysylltu â Staff mewn Ynni - 'Turning off the Northern Lights'

Mae Heddlu De Cymru yn mynd ati i ddatblygu rhaglen Buddsoddi i Arbed ar draws ei ystâd fel rhan o'i ymrvvymiad Ileihau carbon ac effeithlonrwydd ynni. Y fenter ddiweddaraf oedd gwella'r Goleuadau yng Ngorsaf Heddlu Pontypridd. Mae'r arbedion cyffredinol o'r fenter wedi eu hamcangyfrif yn £12k mewn costau ynni is. Bydd yr arbedion yn uwch yn y dyfodol wrth i gostau ynni godi. Gorsaf Heddlu Pontypridd yw'r Pencadlys Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Gogledd Heddlu De Cymru. Adeiladwyd ym 1985, mae gan yr adeilad arwynebedd Ilawr mewnol gros o 3,438 m2 ar draws bedwar Ilawr. Mae'n darparu swyddogaethau Gweinyddu, swyddogaethau Plismona Gweithredol ac mae hefyd yn gartref i Gell Dalfa. Mae'r mwyafrif helaeth o'r adeilad yn cael ei ddefnyddio 24 awr y dydd. Cyn gweithredu'r fenter, fe ymgymerodd yr adran Ystadau a Chyfleusterau ag ymarfer ymgysylltu â staff a oedd yn golygu cyhoeddi neges wrth y Prif Swyddog Ariannol a'r Comander Rhanbarthol. Amlinellodd y neges bwysigrwydd sicrhau arbedion trvvy'r rhaglen; manteision ariannol a Ileihad mewn allyriadau carbon.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2013   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau