Rheoli achosion yn y cwmwl

Mae Taf wedi bod yn gweithio gyda datblygwr meddalwedd ar reoli atgyweiriadau ac, yn fwy diweddar, ar reoli achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Cafodd y cynnyrch ei ddatblygu mewn ffordd gydweithredol a’i addasu i ddiwallu anghenion. Ar ôl cael sgôr o 98% ‘yn gywir y tro cyntaf’ ar reoli atgyweiriadau, pan ddaeth cyfle i fod yn berchen ar ran fach o’r cwmni, fe benderfynon nhw fynd amdani. Fe aethant ati i ddefnyddio eu dull rheoli achosion wrth fynd i’r afael ag achosion o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, gan addasu’r feddalwedd fel ei bod yn diwallu eu hanghenion. Y Dull Rheoli Achosion Pan fo achos o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cael ei adrodd, mae dull Taf yn cael ei arwain gan y sawl sy’n cwyno ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Maent yn cytuno gyda’r tenant o’r cychwyn beth y mae am ei gyflawni (a beth sy’n bosibl); maent yn categoreiddio difrifoldeb y gwyn; yn cytuno ar fynychder y cyfathrebu; ac yn mesur boddhad ac a wnaethant gyflawni’r hyn y cytunwyd arno, ar ôl i’r achos ddod i ben. Roedd manylion megis nifer yr achosion i bob swyddog, y math o achos/difrifoldeb yr achos, amrywiaeth, yr amser a gymerir i ddod â’r achos i ben ac ati, yn arfer cael eu cadw ar gronfa ddata, a oedd yn caniatáu lefel o oruchwyliaeth reoli a monitro perfformiad. Roedden nhw’n defnyddio’r gronfa ddata fel man cychwyn ar gyfer rheoli achosion yn y cwmwl, cyn mynd ymlaen i ddatblygu cynnyrch mwy soffistigedig.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/05/2014   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau