Eich Barn yn Eich Cymuned

Sut wnaeth y digwyddiad fodloni’r egwyddorion?
1. Mae’r broses ymgysylltu wedi’i dylunio’n effeithiol i wneud gwahaniaeth

Wedi i’r Cyngor Pobl Hyn nodi cymunedau BME fel pobl yr hoffent ymgysylltu ymhellach â hwy, gwnaethant gysylltu â Theigrod Castell-nedd Port Talbot, mudiad o’r sector gwirfoddol sy’n rhedeg digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer y gymuned. Cafwyd cymorth gan yr awdurdod lleol i alluogi hwn i ddigwydd. Gofynnwyd hefyd i Gyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe gynorthwyo yn y broses.

Mae’r Teigrod yn gweithio’n ddiflino mewn cymunedau BME ac felly fe’u nodwyd fel partneriaid delfrydol ar gyfer y prosiect. Mudiad bychan ydyw sy’n gweithio’n agos gyda’r gymuned, oedd yn golygu eu bod mewn sefyllfa ddelfrydol i gael trafodaethau gyda phobl am y digwyddiad. Roedd y Teigrod yn cydnabod bod digon o alw o fewn y gymuned i gymryd rhan yn y broses a bod y digwyddiad ei hun yn gyfle gwych i’r gymuned ddylanwadu ar wasanaethau.

Roedd cytundeb clir yng nghyfnod cynllunio’r digwyddiad o’r hyn allai’r Teigrod gyfrannu. Daethpwyd i’r cytundeb hwn mewn partneriaeth yn hytrach na bod yn set o orchmynion. Cafodd gweithgor ei lunio er mwyn taflu syniadau. Y grwp hwn roddodd yr enw i’r digwyddiad er mwyn rhoi perchnogaeth i’r gymuned.

Y criw arferol sydd gan amlaf yn mynychu’r digwyddiadau ar gyfer pobl hyn, ond drwy gynllunio a dylunio’r digwyddiad yn wahanol, gallai grwpiau eraill gael eu targedu nad ydynt gan amlaf yn cyfrannu at ddigwyddiadau ymgysylltu.

2. Annog a galluogi pawb a effeithir i gymryd rhan, os ydynt yn dewis gwneud hynny

Roedd yr egwyddor hon yn rhan o gylch gwaith yr ymgynghoriad oherwydd cafodd pobl hyn o gymunedau BME eu nodi fel pobl nas clywir eu llais. Gwnaeth y Teigrod eu gorau i ymgysylltu â’r gymuned Bwyleg a’r gymuned Gantoneeg leol ond nid oeddent yn bresennol ar y diwrnod. Er na ellir gorfodi pobl i ddod, yn y dyfodol byddant yn ceisio nodi’r porthorion allweddol ar gyfer y cymunedau hyn fel y Teigrod ar gyfer y gymuned Bengali.

Cafodd amrywiaeth o ddulliau eu defnyddio i ymgysylltu â’r gymuned. Nododd y Teigrod pwy fyddai’r prif fuddiolwyr a rhoddwyd taflenni iddynt a chafwyd cyswllt wyneb yn wyneb i’w hannog i fynychu a defnyddiwyd TGCh hefyd. Cafodd gwybodaeth ei rhoi ar-lein a defnyddiwyd Facebook i godi ymwybyddiaeth. Cafodd e-byst hefyd eu hanfon at bobl a fyddai’n mynychu o bosibl. Cafodd posteri a thaflenni eu harddangos mewn canolfannau cymunedol, Mosgiau a digwyddiadau amlddiwylliannol. Roedd hyn yn creu cyffro ac yn rhoi amser i bobl ddarllen y wybodaeth. Cafodd Fforwm BME Castell-nedd Port Talbot hefyd ei dargedu’n benodol. Fe’u hysbyswyd am y digwyddiad ac yna lledaenwyd y wybodaeth hon i’r cymunedau.

Cafodd hwyluswyr o bob cymuned eu canfod ar gyfer y digwyddiad. Roeddent yn hwyluso eu grwpiau mewn gwahanol ieithoedd, a’i gwnaeth y haws i’r bobl gymryd rhan a theimlo’n gyfforddus yn y digwyddiad. Gwnaethpwyd ymdrech fawr i nodi’r ieithoedd y dylai fod ar gael a dod o hyd i hwyluswyr a allai hefyd fod yn ddehonglwyr ac roeddent yn allweddol i’r diwrnod hwn. Gan eu bod wedi’u nodi yn gynnar yn y broses gallent gynnal trafodaeth ym mhob ardal, hyrwyddo’r digwyddiad yn effeithiol a meithrin ymddiriedaeth gyda’r cymunedau o’r dechrau.

3. Caiff yr ymgysylltiad ei drefnu a’i gyflenwi mewn ffordd amserol a phriodol

Dechreuwyd y prosesau ymgysylltu cyn gynted â phosibl. Caniataodd hyn amser i farchnata’r digwyddiad cymaint â phosibl a chreu trafodaethau a diddordeb yn y pynciau. Cafodd dogfennau’r diwrnod hefyd eu darparu yn gynnar yn y broses, oedd yn caniatau pobl i greu syniadau a chael trafodaethau ar y nifer o faterion cyn y digwyddiad ei hun. Gallai pobl fod wedi meddwl i ddechrau a oedd ganddynt rywbeth i’w gyfrannu, ond gan fod ganddynt y wybodaeth hon eisoes gallent weld ei bod yn berthnasol.

4. Gweithio gyda mudiadau partner perthnasol

Roedd Partneriaeth yn thema gyffredin drwy gydol y digwyddiad cyfan, o’r camau cynllunio lle’r oedd y mudiadau yn cynllunio’r digwyddiad gyda’i gilydd, at y digwyddiad ei hun. Cadeirydd y Teigrod oedd arweinydd y digwyddiad, ac roedd siaradwyr yn cynnwys Cadeirydd Cyngor Pobl Hyn Castell-nedd Port Talbot, Prif Weithredwr Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe, person hyn lleol o gymuned BME ac Arweinydd CBSCPT. Roedd cynrychiolwyr o’r tîm Diogelwch Cymunedol a’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn hefyd yn bresennol. Roedd y ffaith bod pob un o’r uchod wedi chwarae rhan weithgar yn y digwyddiad yn ffordd weledol iawn o ddangos bod pob mudiad yn cydweithio ac yn credu yn ei werth.

5. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn briodol, yn ddealladwy a heb jargon

Ni chafwyd unrhyw jargon yn y wybodaeth a ddarparwyd yn y digwyddiad. Gofynnwyd i siaradwyr fod yn ddarluniadol oherwydd y rhwystrau ieithyddol. Er bod gan bob grwp hwyluswyr y gallent siarad â hwy, cytunwyd o’r dechrau nad oedd pwynt cael cyflwyniadau ugain munud o hyd na fyddai’n cysylltu ag unrhyw un.

6. Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan

Trafodwyd y syniad o leihau rhwystrau yn y cyfnod cynllunio. Cafodd anghenion y gynulleidfa eu hystyried, gyda gwybodaeth ar y diwrnod yn cael ei darparu mewn pump neu chwe iaith. Roedd hyn yn ei gwneud yn haws gael gafael ar hwyluswyr posibl unwaith y nodwyd yr ieithoedd y byddai pobl yn cyfrannu ynddynt. Golygai hyn y gallai pobl fod yn dawel eu meddwl o ran y marchnata y byddai eu hangenion ieithyddol a diwylliannol yn cael eu diwallu. Fe wnaed yn glir y byddai amser a lle ar gael i weddïo.

Roedd y lleoliad a ddewiswyd i ddechrau yn ganolog, ond yn anfoddus nid oedd hwn ar gael ar y dyddiad dan sylw. Yna, nodwyd Gwesty Traeth Aberafan fel lleoliad posib. Er nad oedd yn ganolog, yn y pendraw profodd i fod yn lleoliad effeithiol ar gyfer y digwyddiad.

Roedd y gwesty yn bodloni’r gofynion o ran mynediad oedd eu hangen i sicrhau y gallai pobl anabl gymryd rhan. Roedd bwyd llysieuol a Halal ar gael.

Roedd bwffe hefyd ar gael i fenywod ar y balconi os fyddent yn ei ddewis. Golygai hyn bod gan fenywod y dewis i naill ai cymryd rhan yn y prif fwffe neu’r un yma. Er nad oedd angen hwn o reidrwydd, byddai rhai menywod wedi aros i’r dynion gael eu bwyd gyntaf. Drwy’r weithred hon rhoddwyd tawelwch meddwl i fenywod a chymunedau eu bod yn cael eu hystyried a’u croesawu. Roedd y grwpiau yn gymysg, ond lle’r roedd y briodol cafodd rhai eu rhannu i grwpiau o ddynion a grwpiau o fenywod i sicrhau nad oedd unrhyw hierarchaeth ar waith a oedd yn atal pobl rhag cymryd rhan.

Roedd y digwyddiad yn un oedd yn pontio’r cenedlaethau. Gan fod nifer o’r prif ofalwyr yn y gymuned yn feibion neu’n ferched i’r rheini y gofelir amdanynt, gallai’r gofalwyr roi adborth ar ran y rheini na allai fynychu. Roedd y Cyngor Pobl Hyn hefyd yn gwerthfawrogi barn y bobl ifanc, oedd yn helpu i gynyddu’r nifer oedd yn bresennol. Roedd nifer y Prif Ofalwyr yno hefyd yn golygu nad oedd trafnidiaeth yn broblem. Cafodd trafnidiaeth gymunedol ei chynnig ond nid oedd ei hangen ar y diwrnod.

Cynhaliwyd y digwyddiad o 12pm - 4pm i alluogi cymaint o bobl â phosibl fod yno.

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol

Roedd y digwyddiad yn cadw ffocws lleol penodol gan fod ganddo wynebau adnabyddus o gymunedau a mudiadau yno i feithrin ymddiriedaeth. Golygai hyn y gellid adeiladu pontydd gyda chymunedau a gallai’r bobl feithrin mwy o hyder wrth ddarparu adborth i ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus drwy eu prosesau.

8. Y broses ymgysylltu’n cael yr adnoddau a’r cymorth cywir i fod yn effeithiol

Darparwyd yr adnoddau ar gyfer y digwyddiad gan Gronfa Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru. Caiff hon ei gweinyddu gan yr awdurdod lleol, sef CBSCPT yn yr achos hwn. Sicrhaodd y cyllid hwn fod gan y digwyddiad yr adnoddau addas i ddiwallu anghenion pobl.

9. Mae pobl yn cael gwybod effaith eu cyfraniad

Mae’r broses adborth wedi bod yn heriol oherwydd nifer y bobl o wahanol gefndiroedd a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad, ond gofynnwyd i Gyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe i gyfieithu gwybodaeth fel y gellir ei fwydo yn ôl i’r gymuned. Bydd angen datblygu’r maes hwn yn y dyfodol. Efallai y caiff taflen wybodaeth syml ei hysgrifennu a’i chyfieithu ar ôl digwyddiadau yn y dyfodol.

10.Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses ymgysylltu

Mae CBSCPT wedi bod yn rhannu gwersi ac wedi mynychu digwyddiadau fel y gweithdai egwyddorion ar waith i rannu’r hyn a ddysgwyd.

Er bod y digwyddiad wedi ceisio ymgysylltu â chymaint o bobl â phosibl, ni ellir gorfodi pobl i ddod. Penderfyniad yr unigolyn yw a yw’r digwyddiad yn berthnasol iddynt. Roedd hwn yn rhan o’r gwerthusiad dilynol, lle gwnaethant nodi y byddai angen ymgysylltu â phorthorion cymunedau eraill er mwyn ymgysylltu â’r cymunedau hynny yn effeithiol. Defnyddiwyd y gwaith gwerthuso hefyd i drafod â phobl nad oedd yn bresennol ynghylch beth allent wneud yn wahanol.

Er bod y digwyddiad yn pontio’r cenedlaethau, cafwyd syndod yn nifer yr wyrion oedd yn bresennol. Y tro nesaf y cynhelir digwyddiad bydd mwy o ofal plant ar gael. Yn yr achos hwn roedd cyfieithydd yn gallu helpu gan nad oedd rhai o’i grwp yn bresennol. Pe byddai’r ddarpariaeth wedi cael ei nodi a’i hysbysebu, efallai y byddai wedi annog mwy o bobl i fynychu.

Cafwyd hefyd ganlyniadau anisgwyl o’r digwyddiad. Roedd barn y bobl ifanc yn golygu ei bod yn bosibl gweld sut roedd pobl ifanc yn gweld eu hunain yn gofalu am eu rhieni a’u teidiau a’u neiniau yn y dyfodol. Nid fyddai hyn wedi digwydd pe byddent mewn grwp cymysg gyda’r oedolion. Roedd grwp y menywod hefyd yn gallu rhoi eu safbwyntiau mewn amgylchedd cyfforddus ac nid oeddent yn teimlo unrhyw rwystr rhag mynegi eu barn.

Manylion Cyswllt

Gellir cael gwybodaeth bellach ar y digwyddiad hwn drwy gysylltu â Catherine Gadd ar c.gadd@neath-porttalbot.gov.uk.

Os hoffech wybod rhagor am CBSCPT ewch i www.npt.gov.uk.

Os hoffech wybod rhagor am Deigrod Castell-nedd Port Talbot ewch i www.pt-tigers.org.uk.

Os hoffech wybod rhagor am Gyngor Pobl Hyn Castell-nedd Port Talbot ewch i www.nptolderpersonscouncil.org.uk.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 13/02/2012   Categorïau: CSSIW
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau