Wrecsam

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, â chymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi datblygu ‘Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb: chwarae teg i bawb?’. Mae’r templed yn cwmpasu’r holl anghenion o ran asesiadau cydraddoldeb o’r ystyriaeth gyntaf i Asesiad Effaith llawn drwy ddilyn y chwe cham1: • Ystyried yr anghenion cydraddoldeb sy’n deillio o’r cynnig • Casglu data a thystiolaeth • Cynnwys ac ymgynghori • Asesu’r effaith a chryfhau’r cynnig • Caffael a phartneriaethau • Monitro, gwerthuso ac adolygu Ar ben hynny, mae’r Cyngor yn ystyried tlodi, gofalu, a’r Gymraeg yn nodweddion ychwanegol at ddibenion Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Drwy ystyried y nodweddion gwarchodedig yn ehangach, mae’r Cyngor yn gobeithio annog dull mwy cyfannol o ymdrin ag anghenion pob cymuned wrth gynllunio neu ddarparu eu gwasanaethau.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau