Bro Morgannwg

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Ym Mro Morgannwg, cynigiodd y Cyngor Sir y dylid ad-drefnu’r Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned oherwydd gostyngiadau I gyllid y Grant Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Drwy ymgysylltu â’r Fforwm Pobl Hyn, canfuwyd y byddai’r cynnig yn cael effaith sylweddol ar ddysgwyr hyn, gan effeithio ar eu gallu i ennill sgiliau newydd ar gyfer mynd yn ôl i’r farchnad lafur neu barhau ynddi. Gan i’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ddangos y byddai’r cynnig yn effeithio’n uniongyrchol ar bobl hyn, penderfynodd y Cyngor Sir weithio’n agos gyda Chydgysylltydd y Strategaeth a’r Fforwm Pobl Hyn i sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer datblygu darpariaeth o gyrsiau newydd yn y dyfodol i ddysgwyr hyn ac eraill2. O ganlyniad, cytunodd y Cyngor i bennu cyfradd yn ôl disgresiwn i ddysgwyr hyn ym model y rhaglen adfer costau a sicrhaodd fod y Rhaglen Celfyddydau, Hamdden a Llesiant yn parhau’n fforddiadwy ond yn gynaliadwy yn ariannol yn y tymor hwy. Ar ben hynny, mae’r rhaglen Sgiliau a Chyflogadwyedd ddi-dâl ‘Yn ôl ar y Trywydd Iawn’ yn cael ei defnyddio o hyd gan lawer o ddysgwyr hyn a chynyddodd nifer y dysgwyr sy’n ddynion 50 oed ac yn hyn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau