Pen-y-bont ar Ogwr

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Cynigiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr adleoli llyfrgell ganolog Pen-y-bont ar Ogwr i ganolfan fywyd newydd ei hailwampio sy’n cael ei gweithredu mewn partneriaeth â’r fenter gymdeithasol Halo Leisure. Canfu’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb effaith bosibl y cynnig ar bobl iau a phobl hyn. Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori ynghyd â fersiynau ar-lein a phapur o’r ddogfen ymgynghori. Er y canfuwyd bod y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar bobl o bob oedran oherwydd gwell cyfleusterau a chyfleoedd, awgrymodd yr adborth hefyd y byddai rhai pobl hyn yn ei chael yn anodd ymweld â’r lleoliad newydd. Nodwyd ei bod yn flaenoriaeth sicrhau nad oedd defnyddwyr presennol o dan anfantais, ac felly ymchwiliwyd i ystod o ddewisiadau, gan gynnwys estyniad Shopmobility i leoliad newydd y llyfrgell, codi ymwybyddiaeth ynghylch llwybrau bysiau a chynyddu’r ddarpariaeth o wasanaethau. Y canlyniad i hynny yw llyfrgell ganolog fwy hygyrch, safle bws ychwanegol i ddefnyddwyr y llyfrgell a’r ganolfan fywyd, a gostyngiadau parcio i’r rhai sy’n defnyddio maes parcio’r llyfrgell. Gall pobl hyn ddefnyddio amryw o wasanaethau oherwydd y broses o gyd-leoli, gan gynnwys y fenter nofio am ddim, atgyfeirio ar gyfer ymarfer corff, bowlio o dan do a ffreutur i hyrwyddo cyfranogiad cymdeithasol5.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau