Ynys Môn

Craffu Newidiadau i Wasanaethau Cymunedol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol

Yn 2011/12, lluniodd Pwyllgor Sgriwtini yr Amgylchedd a Gwasanaethau Technegol Cyngor Sir Ynys Môn adroddiad ynghylch ‘Dyfodol y Ddarpariaeth o Doiledau Cyhoeddus ar Ynys Môn’4. Cydnabu’r adroddiad fod toiledau cyhoeddus “yn cael eu gweld yn aml fel llinell fywyd i’r henoed yn arbennig” a’i bod felly’n hanfodol ymgynghori â phobl hyn “mewn perthynas ag unrhyw restr fer o doiledau y bwriedir eu cau”, a hynny’n gynnar yn y broses. Yn dilyn ymgynghoriad â phobl hyn, canfuwyd nad oedd llawer o ymwybyddiaeth o’r ddarpariaeth amgen, ac argymhellwyd o ganlyniad fod “Swyddogion yn gweithio gyda’r sefydliadau cyfredol sy’n rhan o’r Cynllun Grant Toiledau Cyhoeddus i wella arwyddion a gwella’r modd yr hyrwyddir y cyfleusterau hyn”.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau