Model Integredig o Ofal Diabetes Cymunedol

Mae gwasanaethau diabetes traddodiadol wedi dibynnu ar wasanaethau gofal sylfaenol yn atgyfeirio at glinigau gofal eilaidd am gyngor. Mae hyn yn golygu bod y gofal yn ddarniog, mae’n achosi oedi hir oherwydd amseroedd aros i gael eich gweld ac mae’n arwain at ddyblygu gwaith. Clustnodir meddyg ymgynghorol penodedig, sy’n darparu cymorth i’r gwasanaeth diabetes mewn gofal sylfaenol, i bob un o’r 69 practis Meddyg Teulu yn nalgylch Caerdydd a’r Fro. Mae pob meddyg ymgynghorol yn mentora 6-10 practis yn dibynnu ar faint y rhestr. Mae meddygon ymgynghorol yn ymweld â phob practis ddwywaith y flwyddyn i adolygu nodiadau achos a thrafod achosion cymhleth. Mae canlyniadau’n cynnwys: • Gostyngiad o 35% o ran atgyfeiro cleifion newydd i ofal eilaidd. • Lleihau amseroedd aros am apwyntiad o 6 mis i tua 6 wythnos. • Mynegwyd lefel uchel iawn o foddhad â’r gwasanaeth drwy holiadur gan Feddygon Teulu a Nyrsys Practis (cyfradd ymateb o 75%). • Mae gostyngiad yn y defnydd o inswlin analog drytach a chynnydd yn y defnydd o inswlin dynol mwy cost effeithiol yn dod i’r amlwg. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Dr Lindsay George, Meddyg Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, lindsay.george@wales.nhs.uk neu Dr Aled Roberts, Meddygfa Redlands, Penarth, aled.roberts2@wales.nhs.uk .

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau