Gofal Pediatrig Integredig i Gleifion Allanol

Mae’r adran bediatrig i gleifion allanol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu galw digynsail. Bu cynnydd o bron 40% yn nifer yr atgyfeiriadau dros yr 8 mlynedd diwethaf. Mae gan nifer o’r plant hyn broblemau y gellid eu rheoli drwy ofal sylfaenol. Mae grwp o bediatregwyr a meddygon teulu yng Nghaerdydd a’r Fro yn gweithio ar y cyd i ddatblygu arferion gwaith cydweithredol. Dewisodd y tîm ddefnyddio model canolfan integredig ar gyfer y gwasanaeth pediatrig newydd i gleifion allanol. Mae hwn yn cynnwys pediatregydd yn darparu clinig cleifion allanol gyda meddyg teulu. Caiff cleifion apwyntiadau yn eu practis meddyg teulu eu hunain neu mewn practis cyfagos heb fod angen iddynt fynychu’r ysbyty. Cafwyd lleihad yn nifer yr atgyfeiriadau o’r practis meddyg teulu peilot at bediatregwyr ers lansio’r ganolfan ym mis Mai 2016. Mae’r atgyfeiriadau cronnol rhwng mis Ionawr a mis Medi 2016 ar eu hisaf ers 5 mlynedd, er mai dim ond hanner ffordd drwy’r flwyddyn y dechreuwyd gweithredu’r model. Wrth i’r model ehangu, bydd cleifion o bractisau meddyg teulu cyfagos yn mynychu’r ganolfan meddyg teulu ar gyfer apwyntiadau a bydd y meddygon teulu o’r practisau hynny yn cymryd rhan yn y clinig. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Dr David Hanna, Cymrawd Hyfforddi Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, david.hanna@wales.nhs.uk, Dr Judith Van der Voort, Pediatregydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Judith.vandervoort@wales.nhs.uk, Dr Karen Pardy, Arweinydd Clwstwr – Clwster De-orllewin Caerdydd Karen.pardy@wales.nhs.uk.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau