Telerdermatoleg Integredig

Nid yw gwasanaethau Dermatoleg cyfredol yn gynaliadwy o ganlyniad i’r galw cynyddol a phrinder Dermatolegwyr yn genedlaethol. Mae cyfraddau atgyfeirio o ofal sylfaenol yn parhau i godi, gan ehangu’r bwlch o ran capasiti a chynyddu amseroedd aros. Awgrymodd Cronfa’r Brenin y gallai teledermatoleg fod yn ddatrysiad rhannol i’r broblem genedlaethol hon. Yn dilyn ymgynghoriad â chleifion, gweithiodd adran Dermatoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agos gyda Gwasanaethau TG a Darluniadau Meddygol i sefydlu clinig peilot teledermatoleg. Cafodd y peilot ei werthuso er mwyn nodi’r effaith ar gyfraddau atgyfeirio. Lluniwyd graffiau ar gyfer atgyfeiriadau gydag atgyfeiriadau teledermatoleg a hebddynt er mwyn sicrhau nad oeddem yn creu mwy o alw. Roedd arolygon boddhad meddygon teulu a chleifion yn gadarnhaol ar y cyfan. Caiff un llythyr ei anfon at feddygon teulu a chleifion. Dangosodd dull traws-gofnodi cymheiriaid 95% o gytgord rhwng meddygon ymgynghorol. Datgelodd dadansoddiad manwl o gostau arbediad o £45k fesul 2,000 o gleifion a welwyd. Gan fod y canlyniadau’n gadarnhaol, cafodd y gwasanaeth ei ymestyn i Gasnewydd a Chas-gwent a bydd yn cychwyn yng Nghaerffili cyn bo hri. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Dr Natalie Stone, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Natalie.stone@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau