Peilot Clywedeg Gofal Sylfaenol

Mae Adran Clywedeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn treialu cyflwyno Gwasanaeth Clywedeg Gofal Sylfaenol. Mae’n gyson â strategaeth Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned yn hytrach nag mewn ysbytai. Gellir rheoli y rhan fwyaf o symptomau sy’n gysylltiedig â’r glust a chlywed gan Glywedegydd yn hytrach na Meddyg Teulu. Dewiswyd tri rhwydwaith clwstwr gofal sylfaenol fel safleoedd ar gyfer y peilot. Dechreuodd y peilot ym mis Awst 2016 ac ar hyn o bryd mae wyth meddygfa Meddygon Teulu yn cynnal clinigau clywedeg wythnosol, sy’n gallu rheoli a darparu cyngor ar gyfer ystod o gyflyrau sy’n ymwneud â’r glust. Treialir y gwasanaeth hwn dros gyfnod o ddeuddeg mis er mwyn asesu effeithiolrwydd y gwasanaeth. Hyd yma, cafodd 42% o’r cleifion eu rheoli gan glywedegydd gofal sylfaenol yn unig a’u rhyddhau. Dengys canlyniadau y gall cyngor ar lefel gofal sylfaenol leihau’r galw am wasanaethau arbenigol a Meddygon Teulu. Derbyniodd y gwasanaeth ganmoliaeth gan gleifion sy’n defnyddio’r gwasanaeth, a’r cleifion hynny’n adrodd bod ganddynt well dealltwriaeth o iechyd y glust. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Rhys Meredith, Pennaeth Clywedeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Rhys.meredith@wales.nhs.uk).

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau