Trin Syndrom Coluddyn Llidus mewn gofal sylfaenol

Mae syndrom coluddyn llidus (IBS) yn effeithio ar 15% o boblogaeth y DU. Yn hanesyddol, mae cleifion wedi cael cyngor deietegol sylfaenol o fewn gofal eilaidd sy’n aneffeithiol i lawer o bobl. Yn aml, rhagnodir meddyginiaeth ar gyfer cleifion neu eu hatgyfeirio at weithdrefnau ymyrrol, yn cynnwys endosgopi a cholonosgopi sy’n aml yn arwain at ddiagnosis o IBS ar ôl llawer o fisoedd neu flynyddoedd o ddioddef. Caiff y deiet FODMAP isel ei argymell gan NICE fel triniaeth effeithiol ar gyfer IBS. Cynigir 2 ymgynghoriad i gleifion sy’n cael eu hatgyfeirio at Ddeietegydd â hyfforddiant FODMAP: y cyntaf ar gyfer cyngor i ddechrau’r deiet ac apwyntiad dilynol i ddechrau’r broses ailgyflwyno Mae’r prosiect Gofal Sylfaenol gyda deietegydd â hyfforddiant FODMAP yn cael ei dreialu mewn 6 o’r 12 Practis Meddyg Teulu ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae bron 150 o gleifion wedi cael eu cynghori i ddilyn y deiet FODMAP isel. Caiff ystod o symptomau eu dadansoddi cyn ac ar ôl y driniaeth gan ddefnyddio Holiadur Symptom Gastroberfeddol. O’r rhai sy’n glynu wrth y deiet dros dro hwn mae pawb yn dangos gwelliant mewn symptomau. I gael rhagor o wybodaeth: Debbie Thomas, Deietegydd Cymorth Rhagnodi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau