Datblygu Dulliau Cyfathrebu – System Alwadau Llif Cleifion

Nodwyd llinellau ffôn Canolfan Trefnu Apwyntiadau Ysbyty Treforys fel maes yr oedd angen ei wella oherwydd y diffyg hyblygrwydd a’r cynnydd yn y cwynion gan gleifion. Mae gan y ganolfan y capasiti i dderbyn mwy na 12,000 o alwadau’r mis. Fodd bynnag, mae cleifion yn aml yn gorfod aros ‘ar y llinell’ am gyfnodau hir o amser. Dyluniwyd system ‘llinell opsiynau’ newydd ar y cyd â chyflwyno timau apwyntiadau arbenigol i hwyluso llif y galwadau a diwygiwyd y rota ffonau i adlewyrchu’r cyfnodau prysuraf. Mae system ciwio galwadau’n darparu gwybodaeth i gleifion ynghylch yr amser aros tebygol a’u safle yn y ciw. Ers cyflwyno’r system ym mis Hydref 2015; • Mae canran y galwadau a atebwyd wedi codi o 86% i 96% • Mae’r amser aros hiraf ar gyfartaledd wedi lleihau o dros 10 munud i bum munud • Mae adborth cadarnhaol gan gleifion wedi bod yn 96% • Mae adborth cadarnhaol gan staff wedi bod yn 100% I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Kelly Fender, Rheolwr y Gwasanaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (Kelly.fender@wales.nhs.uk)

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau