Llythyrau cyngor i feddygon teulu ar gyfer atgyfeiriadau cleifion allanol hematoleg

Roedd niferoedd cynyddol o atgyfeiriadau cleifion allanol yn arwain at restrau aros hir ar gyfer apwyntiad hematoleg rheolaidd i gleifion allanol. Roedd y rhan fwyaf o’r atgyfeiriadau hyn ar gyfer mân annormaleddau o ran cyfrif gwaed, a oedd wedi’u datrys erbyn i’r claf gael ei weld yn y clinig, neu roeddent yn llai pwysig na chyflwr meddygol arall, lle nad oedd angen ymchwiliad hematoleg arbenigol nag archwiliad dilynol. Datblygwyd canllawiau atgyfeirio ar gyfer meddygon teulu sydd ar gael ar y fewnrwyd a chynhaliwyd sesiynau addysg ar gyfer meddygon teulu. Caiff atgyfeiriadau meddygon teulu eu brysbennu fel amheuaeth o ganser brys, atgyfeiriad brys neu atgyfeiriad rheolaidd neu lythyr cyngor yn unig os nad oes angen apwyntiad clinig arnynt. Cwblheir y llythyrau cyngor yn brydlon a gellir eu gweld ar y Weithfan Glinigol. Mae meddygon teulu yn derbyn cyngor ysgrifenedig yn llawer cynt na phe bai’r claf wedi aros sawl mis am apwyntiad claf allanol diangen. Cafwyd lleihad yn amseroedd aros cleifion allanol hematoleg ar ôl cyflwyno’r gwelliant hwn, a oedd yn golygu bod modd gweld achosion brys yn fwy prydlon. I gael rhagor o wybodaeth: Helen Jackson, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, helen.jackson@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau