Lleihau Cyfraddau’r cleifion newydd sydd heb fynychu apwyntiadau

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn wynebu cynnydd yng ngyfraddau cleifion a oedd heb fynychu apwyntiadau ar draws nifer o arbenigeddau. Y nod wrth gyflwyno system bwcio rhannol ar gyfer cleifion ‘newydd’ oedd bod o fudd i gleifion a’r sefydliad mewn sawl ffordd. Ymysg y manteision i gleifion mae: Gwell dewis o apwyntiadau sy’n gyfleus iddyn nhw, apwyntiadau yn llai tebygol o gael eu canslo neu eu newid, a lleihau amseroedd aros. Mae’r manteision i’r sefydliad yn cynnwys: mwy o hyblygrwydd i staff, llai o aildrefnu clinigau, caiff clinigau eu llenwi gan gleifion sy’n gwerthfawrogi eu hapwyntiad, cyfraddau is o gleifion ‘heb fynychu’ gan y caiff pob apwyntiad ei gadarnhau gyda’r claf, lleihau rhestrau aros a lleihau costau ar gyfer clinigau ychwanegol. O ganlyniad i beilot cychwynnol mewn llawfeddygaeth gyffredinol lleihawyd cyfradd y cleifion a oedd heb fynychu dros gyfnod o 6 mis o 13% i lai na 4%. Cyflwynwyd y rhaglen fesul cam ar gyfer yr arbenigeddau a oedd yn weddill. Bellach mae gan gleifion yr hyblygrwydd i ddewis apwyntiad sy’n gyfleus iddyn nhw a gall y sefydliad leihau costau yn yr hirdymor. Mae cynllunio capasiti’r clinig bob mis cyn anfon llythyrau bwcio rhannol yn hanfodol i sicrhau bod y broses hon yn llwyddo. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Kelly Fender, Rheolwr Gwasanaethau (Llwybrau Cleifion Cyhyrysgerbydol a Chanolfan Trefnu Apwyntiadau Cleifion Allanol), Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Kelly.fender@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau