Lleihau’r risg glinigol yn y Gwasanaeth Cardioleg Bediatrig Trydyddol

Yn y gwasanaeth cardioleg bediatrig trydyddol roedd 147 o gleifion lle roedd y dyddiad targed ar gyfer eu hapwyntiad dilynol wedi mynd heibio. Roedd y cyfnod aros hwn yn 41 wythnos ar gyfartaledd ond yn amrywio o 1 wythnos i ychydig o dan 2 flynedd. Roedd y sefyllfa hon yn cyflwyno risg glinigol sylweddol yr oedd angen ei lleihau’n gyflym ochr yn ochr â chanfod ateb cynaliadwy. Cynhaliwyd ymarfer dilysu gweinyddol manwl, ynghyd â dull dilysu clinigol i bennu blaenoriaethau clinigol. Cynhaliwyd clinigau cyfochrog, gyda’r ymgynghorydd arbenigol yn darparu capasiti ychwanegol, prynwyd offer ychwanegol a defnyddiwyd staff nyrsio i ymgymryd ag ECGs. Mae’r dull cydweithredu hwn rhwng uwch reolwyr, staff cymorth a chlinigwyr wedi cael effaith gadarnhaol ar y gwasanaeth a dim ond ychydig o gleifion sydd bellach yn aros y tu hwnt i’w dyddiad targed am apwyntiadau dilynol. I gael rhagor o wybodaeth: Richard Griffiths, Rheolwr Cymorth Busnes, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Richard.griffiths6@wales.nhs.uk

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau