Clinig Un Cam ar gyfer Gwaedu Annormal o’r Groth

Canser endometriaidd yw canser mwyaf cyffredin y llwybr cenhedlol benywaidd yn y byd datblygedig gyda bron 4000 o achosion y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr. Yn Ysbyty Wrecsam Maelor, ar gyfartaledd ceir 30 o atgyfeiriadau bob mis. Brysbennir y rhain fel “achosion brys lle ceir amheuaeth o ganser (USC)” a’u cychwyn ar lwybr atgyfeiriadau brys ar gyfer achosion o’r fath. Nod y gwaith gwella hwn oedd sefydlu clinig mynediad cyflym un cam sy’n osgoi apwyntiadau ailadroddus ar gyfer profion diagnostig gan wella ansawdd taith y claf drwy ddarparu diagnosis cyflym neu sicrwydd i y bu disgwyl mawr amdano. Datblygwyd stamp brysbennu newydd hefyd a oedd yn galluogi’r clinigydd i ragnodi atgyfeiriadau cleifion at glinigau cyflyrau penodol. Rhoddwyd model clinig un cam ar waith hefyd. Mae canlyniadau’n dangos: • Gwelliant o ran brysbennu atgyfeiriadau • Mwy o gleifion yn cael budd o’r gwasanaeth hwn • Cyfraddau uchel o ran boddhad cleifion • Cydymffurfiaeth â thargedau diagnosis canser cenedlaethol sydd wedi’u cynnal ers mis Ionawr 2014 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Mrs. Geeta Kumar, Meddyg Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (geeta.kumar@wales.nhs.uk).

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau