Datblygu gwasanaeth Rhewmatoleg integredig sy’n canolbwyntio ar y Claf

O ran cleifion sy’n dioddef o arthritis, yr hiraf y mae’r llid yn parhau, y mwyaf y bydd yn amharu ar weithgaredd. Ni lwyddodd y Gyfarwyddiaeth i gyrraedd safonau Ansawdd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), yn arbennig mewn perthynas â dechrau triniaeth o fewn 6-8 wythnos. Roedd cleifion cyffredin yn aros am fwy na 28 wythnos. Rhoddwyd cynllun trawsnewid tair blynedd ar waith gyda’r nod o ddarparu gofal cleifion integredig o ansawdd uchel. O ganlyniad, llwyddwyd i wneud y canlynol; • Cynllunio Gwaith: Hyd at 40% o welliant mewn cynhyrchiant (gweld cleifion rhewmatoleg newydd) • Sicrhau cyfnod rhwng atgyfeirio a thriniaeth o < 12 wythnos. Llwyddwyd i gynnal hyn er gwaethaf absenoldeb hir-dymor cydweithiwr sy’n feddyg ymgynghorol a swydd wag arall ddiweddar • Trefniant Blaenoriaeth Sgan Uwchsain ar gyfer Dwylo gyda’r Adran Radioleg: caiff atgyfeiriadau eu sganio o fewn pythefnos i’r atgyfeiriad • Sicrhau bod 85% o gleifion yr amheuir bod ganddynt arthritis llidus yn cael eu gweld a’u trin o fewn 6 wythnos i’r atgyfeiriad • Cyflwyno rhaglen hunanchwistrellu Methotrexate • Llunio protocol cyffuriau biolegol yn seiliedig ar arweiniad NICE wedi’i roi ar waith I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Dr Syed Ayas, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (syed.ayas@wales.nhs.uk).

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau