Swyddi yng Nghategori: No partner

Age Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Heneiddio’n Dda Môn yn bartneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, y bwrdd iechyd ac Age Cymru Gwynedd a Môn a’r nod yw helpu pobl hyˆn i fyw’n annibynnol ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Ymhlith y gweithgareddau mae clinigau atal codymu, cynllun ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Age Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Gwasanaeth Age Cymru Gwent i gadw pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty (PATH) yn wasanaeth ymateb sydyn, dros gyfnod penodol, sy’n helpu pobl hyˆn yn eu cartrefi os na fyddant yn gallu gofalu amdanynt eu hunain am gyfnod byr, e.e. ar ôl syrthio. Mae ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Age Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Age Cymru yn rhedeg rhaglen Cerdded Nordig. Trwy ddefnyddio gwirfoddolwyr cyfoed, gellir cynnig y sesiynau am gost isel. Mae’n ymarfer corff sy’n cyfrannu at gynnal iechyd a lles pobl hyˆn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Groes Goch Brydeinig Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae gwasanaeth Gofal yn gwneud lles i bobl dros 50 oed trwy gynnig gwasanaeth cyfeillio a galluogi am 12 wythnos. Y bwriad yw helpu pobl i beidio â theimlo’n unig ac yn ynysig, ac i’w hannog i gymdeithasu. Mae hyn yn gwneud lles iddynt yn emosiynol... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Care & Repair Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Caiff y Rhaglen Addasiadau Brys ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i chyflenwi ledled Cymru gan Asiantaethau Gofal a Thrwsio. Mae’n talu’n benodol am welliannau ac addasiadau bach (sy’n costio tua £150 fel rheol) fel y gall pobl ddod adref o’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cyswllt â’r Henoed 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Seilir y model hwn ar syniad syml ond effeithiol iawn: te parti misol, di-dâl, ar gyfer grwpiau bach o bobl hyˆn a gwirfoddolwyr eraill yn eu cymuned sy’n dod â phobl o bob oed at ei gilydd, yn meithrin cyfeillgarwch braf a rhwydweithiau cefnogi, ac ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Deafblind Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae cynllun Cyfaill mewn Cysylltiad yn cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’n gynllun cyfeillio un-i-un i geisio cadw pobl dros 50 sy’n colli eu golwg a’u clyw rhag bod yn ynysig. Ar ôl cyflwyniad gan Deafblind Cymru, bydd gwirfoddolwyr yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

RNIB Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Prosiect Ymgysylltu â’r Gymuned Cwm Taf Mae RNIB Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Cwm Taf i dreialu clinig cymunedol i fonitro a thrin cleifion â glawcoma sefydlog a gorbwysedd yn y llygaid. Nod y clinig, a gynhelir yn Ysbyty Cwm... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

RNIB Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Visibly Better yn gynllun achredu sy’n cael ei gynnal a’i weinyddu gan RNIB Cymru. Mae’n cynnig cymorth, arweiniad, hyfforddiant a chydnabyddiaeth i sefydliadau a all ddangos bod eu gwasanaethau’n hygyrch i bobl ddall a rhannol ddall. Mae’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

RSVP Wales 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Cyfeillion Croesawgar yn gweithio i helpu pobl hyˆn sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Rhondda Cynon Taf, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i deimlo’n llai unig ac ynysig. Nod y prosiect yw helpu pobl hyˆn i gymdeithasu mwy er mwyn iddynt deimlo’n well... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau