Swyddi yng Nghategori: Swyddfa Archwilio Cymru

Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Crynodeb o'r Cynllun Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen wedi datblygu protocol grantiau, sy'n rhoi fframwaith i swyddogion i weinyddu a rheoli eu cynlluniau cymorth grant. Mae'n brotocol sydd ar waith gyda nifer o brosesau i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwneud defnydd da o wybodaeth rheoli 

Bu gwaith cychwynnol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan ddefnyddio Pecyn Cymorth Rheoli Carbon yr Ymddiriedolaeth Garbon, yn galonogol. Er ei fod ond yn defnyddio data lefel-uchel ar gyfer yr eiddo hynny sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hyrwyddo amrywiaeth 

Ymatebodd y Gymdeithas drwy weithio gyda sefydliadau cynrychioliadol lleol wrth ddosbarthu gwybodaeth am swyddi gwag, ac wrth annog ceisiadau gan y rhai oedd yn meddu ar y sgiliau craidd angenrheidiol. Enw cyswllt: Tim... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Byw yn y Ddinas 

Roedd y Gymdeithas wedi datblygu cynlluniau Byw yn y Ddinas llwyddiannus, gan helpu i adfywio'r amgylchedd trefol ac annog defnydd amgen o eiddo. Caiff pob cynllun a adeiladir ei werthuso ac mae'r adborth yn cyfrannu at wella'r cynllun... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhannu oriau 

Fel rhan o'r fenter hon, roedd y Gymdeithas wedi cynnwys system lle y gallai tenantiaid a oedd yn mynd i weithgareddau cynnwys preswylwyr, megis digwyddiadau ymgynghori neu'r Panel Gwybodaeth Tenantiaid, gronni credydau Rhannu oriau, i'w ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynorthwywyr Ystadau 

Roedd y cynorthwywyr ystadau yn sicrhau bodardaloedd cyffredin yn cael eu cynnal a'u cadw mewn cyflwr da, drwy lanhau, cael gwared â graffiti a gwneud mân atgyweiriadau, a hysbysu staff perthnasol eraill o unrhyw faterion sy'n codi ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Canolbwyntio ar ddefnyddwyr gwasanaeth 

Mae defnyddwyr gwasanaeth yn cymryd rhan wrth sefydlu'r agweddau ar y gwasanaeth a gaiff eu hadolygu, drwy gymryd rhan mewn adolygiadau drwy arolwg, grwpiau ffocws a chyswllt wyneb yn wyneb, ac yn dilyn hynny cânt eu cynghori am y camau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau