Astudiaethau achos

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth 

Cyngor Sir Ynys Mon
Mae yma ym Môn boblogaeth o 68,000, ac o’r rhain mae 26,592 yn 50+ oed, 11,000 yn 60-74 oed a 9,000 dros 75 oed (cyfrifiad 2001). Dros yr 20 mlynedd nesaf rhagwelwn gynnydd o 11% ar y ffigyrau hyn (60-74) a 33% (75+). Ym Môn mae 3,000 o gleifion ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu ysgolion bro (ysgolion sy’n ganolbwynt i’w cymunedau) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf weledigaeth glir ar gyfer datblygu Ysgolion Bro. Ein blaenoriaeth yw codi safonau trwy feithrin gallu er mwyn cynorthwyo i ddarparu model o wasanaethau integredig o gwmpas clystyrau ysgolion... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Byw yn y Ddinas 

Roedd y Gymdeithas wedi datblygu cynlluniau Byw yn y Ddinas llwyddiannus, gan helpu i adfywio'r amgylchedd trefol ac annog defnydd amgen o eiddo. Caiff pob cynllun a adeiladir ei werthuso ac mae'r adborth yn cyfrannu at wella'r cynllun... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhannu oriau 

Fel rhan o'r fenter hon, roedd y Gymdeithas wedi cynnwys system lle y gallai tenantiaid a oedd yn mynd i weithgareddau cynnwys preswylwyr, megis digwyddiadau ymgynghori neu'r Panel Gwybodaeth Tenantiaid, gronni credydau Rhannu oriau, i'w ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynorthwywyr Ystadau 

Roedd y cynorthwywyr ystadau yn sicrhau bodardaloedd cyffredin yn cael eu cynnal a'u cadw mewn cyflwr da, drwy lanhau, cael gwared â graffiti a gwneud mân atgyweiriadau, a hysbysu staff perthnasol eraill o unrhyw faterion sy'n codi ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Canolbwyntio ar ddefnyddwyr gwasanaeth 

Mae defnyddwyr gwasanaeth yn cymryd rhan wrth sefydlu'r agweddau ar y gwasanaeth a gaiff eu hadolygu, drwy gymryd rhan mewn adolygiadau drwy arolwg, grwpiau ffocws a chyswllt wyneb yn wyneb, ac yn dilyn hynny cânt eu cynghori am y camau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

ADAPT 

Fe'i cofnodir ar restr aros unigol ac mae'n galluogi ymgeiswyr i gofrestru am eiddo wedi'i addasu sydd wedi'i deilwra i ddiwallu eu hanghenion unigol. Nod ADAPT yw: gwella'r broses o wneud cais am dai... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaethau i Bobl Hyn 

Gwerthusodd y Gymdeithas y ffordd yr oedd yn darparu gwasanaethau tai i bobl hyn drwy geisio barn ei gwsmeriaid presennol a darpar ddefnyddwyr gwasanaeth. O ganlyniad i'r gwerthusiad, datblygwyd gwasanaeth mwy hyblyg i ddiwallu anghenion pobl... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hyrwyddo amrywiaeth 

Ymatebodd y Gymdeithas drwy weithio gyda sefydliadau cynrychioliadol lleol wrth ddosbarthu gwybodaeth am swyddi gwag, ac wrth annog ceisiadau gan y rhai oedd yn meddu ar y sgiliau craidd angenrheidiol. Enw cyswllt: Tim... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau