Astudiaethau achos

Prosiect Asesiad a Gwelliant Corfforaethol “Gwybodus a Chynhwysol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Mae perfformiad da gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi’u cydnabod mewn nifer o achrediadau cenedlaethol. Yn sgil argymhelliad Archwilydd Cyffredinol Cymru ym mis Hydref 2004 y dylid ystyried cynnal archwiliad adran 10 llywodraethu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Aildrefnu ysgolion 

Cyngor Sir Ceredigion
Cefnoga darpariaeth addysg yng Ngheredigion yn y dyfodol yr egwyddor o ddarparu cyfleoedd addysgol o’r ansawdd uchaf er mwyn sicrhau gwelliant yng nghyflawniadau dysgwyr, sydd o safon uchel yng Ngheredigion.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adeiladu Gwell Cyngor 

Cyngor Sir Caerfyrddin
Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyflawni gwelliannau o dan y pennawd ‘Adeiladu Gwell Cyngor’. Mae hyn yn cyfuno nifer o amcanion gwella mewn pecyn cydlynus o fentrau sy’n cydweddu â’i gilydd ac y gall rheolwyr eu deall a’u cynnwys yn hwylus yn eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Caffael corfforaethol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Yn Ebrill 2008, cymeradwywyd cynigion i ad-drefnu’r swyddogaeth gaffael yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a gwnaeth y Cyngor ymrwymiad sylweddol i greu swyddogaeth gaffael yn seiliedig ar egwyddorion y Rhwydwaith Gweithredu dan Arweiniad... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Caffaeliad – E-Gaffaeliad 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’n awdurdod sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth a gwella prosesau. Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni heddiw gyda chyllidebau is a phwysau I ddarparu mwy ar gyfer y dinasyddion, mae Caerffili wedi gosod... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgynghorwyr Morgannwg Capita Cyf- Cwmni menter ar y cyd 

Cyngor Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, a chwmni Capita Symonds, partner y sector preifat
Cafodd sefydliad Ymgynghorwyr Peirianneg Morgannwg (GEC) (1996 – 2008) ei sefydlu adeg aildrefnu byd Llywodraeth Leol. Y nod oedd cynnal arbenigedd technegol, osgoi dyblygu gwaith ac adnoddau mewn meysydd arbenigol ac wynebu’r heriau sy’n dod yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  15/10/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cefnogi Pobl Sir Fynwy 

Cyngor Sir Fynwy
Cyhoeddwyd rhaglen Cefnogi Pobl ym mis Ebrill 2003 gan y Llywodraeth ac roedd yn anelu at ddarparu gwasanaethau tai i helpu pobl fregus i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Roedd Cefnogi Pobl yn faes gwasanaeth newydd, oedd yn defnyddio... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  15/10/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli Buddsoddiadau Cyfalaf 

Cyngor Sir Ddinbych
Gyda chreu Benthyca Darbodus a’r cynnydd mewn rhyddid i fuddsoddi cyfalaf a ddaeth yn ei sgil, nid oedd y Cyngor yn ystyried fod ganddo systemau a phrosesau digon cadarn i sicrhau y byddai unrhyw gyllid newydd yn cael ei fuddsoddi yn y ffordd gywir... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

‘Gwneud Sir Gâr yn Sir Gynaliadwy’ 

Cyngor Sir Gâr
Mae Cyngor Sir Gâr wedi cymryd datblygu cynaliadwy fel ffordd o weithio, gyda phwyslais benodol ar newid hinsawdd, dros nifer o flynyddoedd. Mae perfformiad yng nghyd destun egni (defnydd a chost) ag allyriannau CO2 yn cael ei adrodd yn flynyddol yn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau